Bài 9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

Bình chọn:
4.7 trên 115 phiếu
Bài 44 trang 36 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 44 trang 36 sách bài tập toán 8. Biến đổi các biểu thức sau thành phân thức...

Xem lời giải

Bài 45 trang 36 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 45 trang 36 sách bài tập toán 8. Thực hiện các phép tính sau ...

Xem lời giải

Bài 46 trang 36 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 46 trang 36 sách bài tập toán 8. Tìm điều kiện của biến để giá trị của phân thức xác định ...

Xem lời giải

Bài 47 trang 36 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 47 trang 36 sách bài tập toán 8. Phân tích mẫu thức của các phân thức sau thành nhân tử rồi tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức xác định...

Xem lời giải

Bài 48 trang 37 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 48 trang 37 sách bài tập toán 8. Có bạn nói rằng các phân thức...

Xem lời giải

Bài 49 trang 37 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 49 trang 37 sách bài tập toán 8. Tìm một phân thức (một biến) mà giá trị của nó được xác định với mọi giá trị của biến khác các số nguyên lẻ lớn hơn 5 và nhỏ hơn 10...

Xem lời giải

Bài 50 trang 37 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 50 trang 37 sách bài tập toán 8. Đố. Đố em tìm được một cặp phân thức của biến x mà khi giá trị của phân thức này bằng 0 thì giá trị của phân thức kia không xác định...

Xem lời giải

Bài 51 trang 37 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 51 trang 37 sách bài tập toán 8. Tính giá trị của các biểu thức ...

Xem lời giải

Bài 52 trang 37 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 52 trang 37 sách bài tập toán 8. Tìm điều kiện của các biến trong mỗi phân thức sau đây. Chứng minh rằng khi giá trị của phân thức xác định thì giá trị đó không phụ thuộc ...

Xem lời giải

Bài 53 trang 37 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 53 trang 37 sách bài tập toán 8. Đố. Đố em tìm được giá trị của x để giá trị của phân thức bằng...

Xem lời giải

Bài 54 trang 37 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 1 trang 5 sách bài tập toán 8. Cho biểu thức a. Tìm điều kiện của biến x để giá trị của biểu thức được xác định...

Xem lời giải

Bài 55 trang 38 SBT toán 8 tập 1

Giải 55 trang 38 sách bài tập toán 8. Tìm x, biết...

Xem lời giải

Bài 56 trang 38 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 56 trang 38 sách bài tập toán 8. Với giá trị nào của x thì giá trị của mỗi biểu thức sau bằng 0 ...

Xem lời giải

Bài 57 trang 38 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 57 trang 38 sách bài tập toán 8. Tìm giá trị nguyên của biến x để tại đó giá trị của mỗi biểu thức sau là một số nguyên ...

Xem lời giải

Bài 9.1 phần bài tập bổ sung trang 39 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 9.1 phần bài tập bổ sung trang 39 sách bài tập toán 8. Hãy tính giá trị của biểu thức Q. Câu trả lời nào sau đây là sai ...

Xem lời giải

Bài 9.2 phần bài tập bổ sung trang 39 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 9.2 phần bài tập bổ sung trang 39 sách bài tập toán 8. Với mỗi biểu thức sau, hãy tìm giá trị của x để giá trị tương ứng của biểu thức bằng 1 ...

Xem lời giải