Bài 2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

Bình chọn:
4.3 trên 87 phiếu
Bài 10 trang 6 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 10 trang 6 sách bài tập toán 8. Bằng quy tắc chuyển vế, giải các phương trình sau: a) x - 2,25 = 0,75 ; b) 19,3 = 12 - x ...

Xem lời giải

Bài 11 trang 6 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 11 trang 6 sách bài tập toán 8. Bằng quy tắc nhân, tìm giá trị gần đúng nghiệm của các phương trình sau, làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba (dùng máy tính bỏ túi để tính toán)....

Xem lời giải

Bài 12 trang 6 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 12 trang 6 sách bài tập toán 8.Tìm giá trị của m sao cho phương trình sau đây nhận x = - 2 làm nghiệm: 2x + m = x – 1.

Xem lời giải

Bài 13 trang 6 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 13 trang 7 sách bài tập toán 8. Tìm giá trị của k, biết rằng một trong hai phương trình sau đây nhận x = 5 làm nghiệm, phương trình còn lại nhận x = -1 làm nghiệm : 2x = 10 và 3 - kx = 2.

Xem lời giải

Bài 14 trang 7 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 14 trang 7 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình sau: a) 7x + 21 = 0 ; b) 5x - 2 = 0 ...

Xem lời giải

Bài 15 trang 7 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 15 trang 7 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình sau: a) 0,25x + 1,5 = 0 ; b) 6,36 - 5,3x = 0 ...

Xem lời giải

Bài 16 trang 7 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 16 trang 7 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình sau: a) 3x + 1 = 7x - 11 ; b) 5 - 3x = 6x + 7 ...

Xem lời giải

Bài 17 trang 7 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 17 trang 7 sách bài tập toán 8. Chứng tỏ rằng các phương trình sau đây vô nghiệm : a) 2(x + 1) = 3 + 2x ...

Xem lời giải

Bài 18 trang 7 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 18 trang 7 sách bài tập toán 8. Cho phương trình (m^2 – 4)x + 2 = m.Giải phương trình trong mỗi trường hợp sau: a) m = 2 ; b) m = -2 ; c) m = -2,2.

Xem lời giải