Bài 3. Bất phương trình một ẩn

Bình chọn:
4.4 trên 47 phiếu
Bài 31 trang 54 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 31 trang 54 sách bài tập toán 8. Kiểm tra xem các giá trị sau của x có là nghiệm của bất phương trình x^2 - 2x < 3x hay không: a) x = 2; b) x = 1 ; ...

Xem lời giải

Bài 32 trang 54 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 32 trang 54 sách bài tập toán 8. Biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình sau trên trục số : a) x > 5 ; b) x < -3 ; ...

Xem lời giải

Bài 33 trang 54 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 33 trang 54 sách bài tập toán 8. Cho tập A= {-10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, …, 8, 9, 10}. Hãy cho biết giá trị nào của x trong tập A sẽ là nghiệm của bất phương trình : a) |x| < 3 ; b) |x| > 8 ; ...

Xem lời giải

Bài 34 trang 54 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 34 trang 54 sách bài tập toán 8. Hãy đưa ra hai số nguyên là nghiệm của bất phương trình sau: a) -4x + 5 > 10 ; b) 2x + 100 < 99.

Xem lời giải

Bài 35 trang 55 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 35 trang 55 sách bài tập toán 8. Viết thành bất phương trình và chỉ ra một nghiệm của nó từ các mệnh đề sau : a) Tổng của một số nào đó và 5 lớn hơn 7; b) Hiệu của 9 và một số nào đó nhỏ hơn –12.

Xem lời giải

Bài 36 trang 55 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 36 trang 55 sách bài tập toán 8. Viết thành bất phương trình và chỉ ra hai nghiệm của nó từ các mệnh đề sau : a) Tổng của 2 lần số nào đó và 3 lớn hơn 12; b) Hiệu của 5 và 3 lần số nào đó nhỏ hơn 10.

Xem lời giải

Bài 37 trang 55 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 37 trang 55 sách bài tập toán 8. Với tập hợp A như trong bài tập 33, hãy cho biết số nào trong A là nghiệm của bất phương trình : a) |x - 2| ≤ 3 ; b) |x - 3| > 5.

Xem lời giải

Bài 38 trang 55 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 38 trang 55 sách bài tập toán 8. Hãy đưa ra ba nghiệm của bất phương trình : a) 5 > x ; b) -4 < x.

Xem lời giải

Bài 39 trang 55 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 39 trang 55 sách bài tập toán 8. Viết tập nghiệm của bất phương trình sau bằng kí hiệu tập hợp và biểu diễn tập nghiệm đó trên trục số : a) 2 > x ; b) -3 < x.

Xem lời giải

Bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 55 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 55 sách bài tập toán 8 tập 2. Khoanh vào chữ cái trước khẳng định đúng. Giá trị x = -3 là nghiệm của bất phương trình ...

Xem lời giải

Bài 3.2 phần bài tập bổ sung trang 55 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 3.2 phần bài tập bổ sung trang 55 sách bài tập toán 8 tập 2. Hình biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình x ≤ 2 là : ...

Xem lời giải

Bài 3.3 phần bài tập bổ sung trang 56 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 3.3 phần bài tập bổ sung trang 56 sách bài tập toán 8 tập 2. Lập bất phương trình cho bài toán sau: Một ngân hàng đang thực hiện tỉ lệ lãi gửi tiết kiệm hàng tháng là 0,8%. Hỏi rằng, muốn có số tiền lãi hàng tháng ít nhất là 2 triệu đồng thì số tiền phải gửi tiết kiệm ít nhất là bao nhiêu tiền ?

Xem lời giải