Bài 2. Tính chất cơ bản của phân thức

Bình chọn:
4.6 trên 103 phiếu
Bài 4 trang 25 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 4 trang 25 sách bài tập toán 8. Dùng tính chất cơ bản của phân thức, hãy điền một đa thức thích hợp vào các chỗ trống trong mỗi đẳng thức sau:

Xem lời giải

Bài 5 trang 25 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 5 trang 25 sách bài tập toán 8. Biến đổi mỗi phân thức sau thành một phân thức bằng nó và có tử thức là đa thức A cho trước ...

Xem lời giải

Bài 6 trang 25 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 6 trang 25 sách bài tập toán 8. Dùng tính chất cơ bản của phân thức để biến đổi mỗi cặp phân thức sau thành một cặp phân thức bằng nó và có cùng tử thức ...

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 7 trang 25 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 7 trang 25 sách bài tập toán 8. Dùng tính chất cơ bản của phân thức hoặc quy tắc đổi dấu để biến mỗi cặp phân thức sau thành một cặp phân thức bằng nó và có cùng mẫu thức ...

Xem lời giải

Bài 8 trang 25 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 8 trang 25 sách bài tập toán 8. Cho hai phân thức A/B và C/D ...

Xem lời giải

Bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 25 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 25 sách bài tập toán 8. Hãy điền vào chỗ trống một đa thức thích hợp để được đẳng thức...

Xem lời giải

Bài 2.2 phần bài tập bổ sung trang 26 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 2.2 phần bài tập bổ sung trang 26 sách bài tập toán 8. Biến đổi mỗi phân thức sau thành phân thức có mẫu thức ...

Xem lời giải

Bài 2.3 phần bài tập bổ sung trang 26 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 2.3 phần bài tập bổ sung trang 26 sách bài tập toán 8. Dùng tính chất cơ bản của phân thức chứng tỏ rằng các cặp phân thức sau bằng nhau ...

Xem lời giải