Bài 12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp

Bình chọn:
4.6 trên 129 phiếu
Bài 48 trang 13 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 48 trang 13 sách bài tập toán 8. Làm tính chia:...

Xem lời giải

Bài 49 trang 13 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 49 trang 13 sách bài tập toán 8. Sắp xếp các đa thức sau theo lũy thừa giảm của biến rồi thực hiện phép chia:...

Xem lời giải

Bài 50 trang 13 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 50 trang 13 sách bài tập toán 8. Tìm thương Q và dư R sao cho A= B.Q + R...

Xem lời giải

Bài 51 trang 13 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 51 trang 13 sách bài tập toán 8. Tìm a sao cho đa thức...

Xem lời giải

Bài 52 trang 13 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 52 trang 13 sách bài tập toán 8. Tìm giá trị nguyên của n để giá trị của biểu thức...

Xem lời giải

Bài 12.1 phần bài tập bổ sung trang 13 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 12.1 phần bài tập bổ sung trang 13 sách bài tập toán 8. Kết quả của phép tính (8x^3 - 1):(1 - 2x)là:...

Xem lời giải

Bài 12.2 phần bài tập bổ sung trang 13 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 12.2 phàn bài tập bổ sung trang 13 sách bài tập toán 8. Kết quả phép tính (x^3+ 8):(x + 2) là:...

Xem lời giải

Bài 12.3 phần bài tập bổ sung trang 13 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 12.3 phần bài tập bổ sung trang 13 sách bài tập toán 8. Tìm đa thức dư R trong phép chia A cho B rồi viết A= B.Q + R...

Xem lời giải