Bài 1. Mở đầu về phương trình

Bình chọn:
4.5 trên 110 phiếu
Bài 1 trang 5 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 1 trang 5 sách bài tập toán 8. Trong các số –2 ; –1,5 ; –1 ; 0,5 ; 2/3 ; 2 ; 3 số nào là nghiệm của mỗi phương trình sau đây .......

Xem lời giải

Bài 2 trang 5 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 2 trang 5 sách bài tập toán 8. Hãy thử lại và cho biết các khẳng định sau có đúng không ......

Xem lời giải

Bài 3 trang 5 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 3 trang 5 sách bài tập toán 8. Cho ba biểu thức 5x – 3 ; x^2 – 3x + 12 và (x + 1)(x – 3). Lập ba phương trình, mỗi phương trình có hai vế là hai trong ba biểu thức đã cho ...

Xem lời giải

Bài 4 trang 5 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 4 trang 5 sách bài tập toán 8. Trong một cửa hàng bán thực phẩm, Tâm thấy cô bán hàng dùng một chiếc cân đĩa. Một bên đĩa cô đặt một quả cân 500g, bên đĩa kia, cô đặt hai gói hàng như nhau và ba quả cân nhỏ, mỗi quả 50g thì cân thăng bằng.

Xem lời giải

Bài 5 trang 6 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 5 trang 6 sách bài tập toán 8. Thử lại rằng phương trình 2mx – 5 = - x + 6m – 2 luôn luôn nhận x = 3 làm nghiệm, dù m lấy bất cứ giá trị nào.

Xem lời giải

Bài 6 trang 6 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 6 trang 6 sách bài tập toán 8.Cho hai phương trình x^2 -5x + 6 = 0; x + (x - 2)(2x + 1) = 2 ...

Xem lời giải

Bài 7 trang 6 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 7 trang 6 sách bài tập toán 8. Tại sao có thể kết luận tập nghiệm của phương trình ....

Xem lời giải

Bài 8 trang 6 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 8 trang 6 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng phương trình x + |x| = 0 nghiệm đúng với mọi x ≤ 0.

Xem lời giải

Bài 9 trang 6 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 9 trang 6 sách bài tập toán 8. Cho phương trình m^2 + 5m + 4)x^2 = m + 4, trong đó m là một số.Chứng minh rằng : a) Khi m = - 4, phương trình nghiệm đúng với mọi giá trị của ẩn....

Xem lời giải