Bài 10.3 phần bài tập bổ sung trang 85 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 10.3 phần bài tập bổ sung trang 85 sách bài tập toán 6. Tìm năm giá trị của x ∈ Z sao cho: a) 4(x - 8) < 0; b) -3(x - 2) < 0.

Đề bài

Tìm năm giá trị của \(x ∈ Z\) sao cho:

\(a)\, 4(x - 8) < 0;\)       \(b)\, -3(x - 2) < 0.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta có: Số âm x Số dương = Số âm.

Lời giải chi tiết

a) + Với \(x=7\) thì \(4\,.\,(x-8)\) \(=4\,.\,(7-8)=4\,.\,(-1)=-4<0\)

+ Với \(x=6\) thì \(4\,.\,(x-8)\) \(=4\,.\,(6-8)=4\,.\,(-2)=-8<0\)

+ Với \(x=5\) thì \(4\,.\,(x-8)\) \(=4\,.\,(5-8)=4\,.\,(-3)=-12<0\)

+ Với \(x=4\) thì \(4\,.\,(x-8)\) \(=4\,.\,(4-8)=4\,.\,(-4)=-16<0\)

+ Với \(x=3\) thì \(4\,.\,(x-8)\) \(=4\,.\,(3-8)=4\,.\,(-5)=-20<0\)

b) + Với \(x=3\) thì \(-3\,.\,(x-2)\) \(= -3\,.\,(3-2)=-3\,.\,1=-3<0\)

+ Với \(x=4\) thì \(-3\,.\,(x-2)\) \(= -3\,.\,(4-2)=-3\,.\,2=-6<0\)

+ Với \(x=5\) thì \(-3\,.\,(x-2)\) \(= -3\,.\,(5-2)=-3\,.\,3=-9<0\)

+ Với \(x=6\) thì \(-3\,.\,(x-2)\) \(= -3\,.\,(6-2)=-3\,.\,4=-12<0\)

+ Với \(x=7\) thì \(-3\,.\,(x-2)\) \(= -3\,.\,(7-2)=-3\,.\,5=-15<0\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí