CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA

Bình chọn:
4.8 trên 108 phiếu
Bài 20 trang 8 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 20 trang 8 sách bài tập toán 9. So sánh (không dùng bảng số hay máy tính bỏ túi)..9..3..16..2..

Xem lời giải

Bài 21 trang 8 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 21 trang 8 sách bài tập toán 9. Rút gọn các biểu thức...x - 4...

Xem lời giải

Bài 22 trang 8 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 22 trang 8 sách bài tập toán 9. Với n là số tự nhiên, chứng minh đẳng thức..(n + 1)...n..

Xem lời giải

Bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 8 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 8 sách bài tập toán 9. Đẳng thức nào đúng nếu x là số âm..9x...3x...

Xem lời giải

Bài 23 trang 9 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 23 trang 9 sách bài tập toán 9. Áp dụng quy tắc nhân các căn bậc hai, hãy tính: a) căn 10. căn 40...

Xem lời giải

Bài 24 trang 9 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 24 trang 9 sách bài tập toán 9. Áp dụng quy tắc khai phương một tích, hãy tính: a) căn (45.80), b) căn (75.48)...

Xem lời giải

Bài 25 trang 9 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 25 trang 9 sách bài tập toán 9. Rút gọn rồi tính.

Xem lời giải

Bài 26 trang 9 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 26 trang 9 sách bài tập toán 9 tập 1. Chứng minh..9...17...

Xem lời giải

Bài 27 trang 9 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 27 trang 9 sách bài tập toán 9. Rút gọn..6...14...2...

Xem lời giải

Bài 28 trang 9 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 28 trang 9 sách bài tập toán 9. So sánh (không dùng bảng số hoặc máy tính bỏ túi)...

Xem lời giải

Bài 29 trang 9 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 29 trang 9 sách bài tập toán 9. So sánh (không dùng bảng số hoặc máy tính bỏ túi) căn 2003+ căn 2005 và 2 căn 2004.

Xem lời giải

Bài 30 trang 9 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 30 trang 9 sách bài tập toán 9. Cho các biểu thức...

Xem lời giải

Bài 36 trang 10 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 36 trang 10 sách bài tập toán 9. Áp dụng quy tắc khai phương một thương , hãy tính: a) căn (9/169)...

Xem lời giải

Bài 31 trang 10 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 31 trang 10 sách bài tập toán 9. Áp dụng tính ...ab...a < 0...b < 0

Xem lời giải

Bài 32 trang 10 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 32 trang 10 sách bài tập toán 9. Rút gọn các biểu thức...

Xem lời giải

Bài 33 trang 10 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 33 trang 10 sách bài tập toán 9. Tìm điều kiện của x để các biểu thức sau có nghĩa và biến đổi chúng về dạng tích...

Xem lời giải

Bài 34 trang 10 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 34 trang 10 sách bài tập toán 9. Tìm x, biết...

Xem lời giải

Bài 35 trang 10 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 35 trang 10 sách bài tập toán 9. Với n là số tự nhiên, chứng minh...n + 1....n

Xem lời giải

Bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 10 SBT toán 9 tập 1

Giải 3.1 phần bài tập bổ sung trang 10 sách bài tập toán 9. bài Giá trị của...

Xem lời giải

Bài 37 trang 11 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 37 trang 11 sách bài tập toán 9. Áp dụng quy tắc chia hai căn bậc hai, hãy tính...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác