CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA

Bình chọn:
4.8 trên 108 phiếu
Bài 75 trang 17 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 75 trang 17 sách bài tập toán 9. Rút gọn các biểu thức: căn x - căn y...

Xem lời giải

Bài 76 trang 17 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 76 trang 17 sách bài tập toán 9. Trục căn thức ở mẫu...

Xem lời giải

Bài 77 trang 17 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 77 trang 17 sách bài tập toán 9. Tìm x, biết...căn (x + 1)...

Xem lời giải

Bài 78 trang 17 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 78 trang 17 sách bài tập toán 9. Tìm tập hợp các giá trị x thỏa mãn điều kiện sau và biểu diễn tập hợp đó trên trục số...căn (x - 2)...

Xem lời giải

Bài 79 trang 17 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 79 trang 17 sách bài tập toán 9. Cho các số x và y có dạng..a1 căn 2+ a2...

Xem lời giải

Bài 80 trang 18 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 80 trang 18 sách bài tập toán 9. Rút gọn các biểu thức...

Xem lời giải

Bài 81 trang 18 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 81 trang 18 sách bài tập toán 9. Rút gọn các biểu thức...

Xem lời giải

Bài 82 trang 18 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 82 trang 18 sách bài tập toán 9. Chứng minh...Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức..

Xem chi tiết

Bài 7.1 phần bài tập bổ sung trang 18 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 7.1 phần bài tập bổ sung trang 18 sách bài tập toán 9. Với x < 0; y < 0....được biến đổi thành...

Xem lời giải

Bài 7.2 phần bài tập bổ sung trang 18 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 7.2 phần bài tập bổ sung trang 18 sách bài tập toán 9. Giá trị của 6/(căn 7 - 1)...

Xem lời giải

Bài 83 trang 19 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 83 trang 19 sách bài tập toán 9. Chứng tỏ giá trị các biểu thức sau là số hữu tỉ...

Xem lời giải

Bài 84 trang 19 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 84 trang 19 sách bài tập toán 9. Tìm x biết... căn(4x + 20)....

Xem lời giải

Bài 85 trang 19 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 85 trang 19 sách bài tập toán 9. Cho biểu thức P=4...

Xem lời giải

Bài 86 trang 19 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 86 trang 19 sách bài tập toán 9. Cho biểu thức...Rút gọn Q với a > 0; ...

Xem lời giải

Bài 87 trang 19 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 87 trang 19 sách bài tập toán 9. Với ba số a, b, c không âm, chứng minh bất đẳng thức....a + b + c...

Xem lời giải

Bài 88 trang 20 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 88 trang 20 sách bài tập toán 9. Tính (không dùng bảng số hay máy tính bỏ túi): a) căn bậc ba (-343)...

Xem lời giải

Bài 89 trang 20 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 89 trang 20 sách bài tập toán 9. Tìm x, biết: a) căn bậc ba x = -1,5...

Xem lời giải

Bài 90 trang 20 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 90 trang 20 sách bài tập toán 9. Chứng minh các bất đẳng thức sau...

Xem lời giải

Bài 91 trang 20 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 91 trang 20 sách bài tập toán 9. Tìm giá trị gần đúng của căn bậc ba mỗi số sau bằng bảng lập phương và kiểm tra bằng máy tính bỏ túi 12;...25,3..-0,08.....

Xem lời giải

Bài 92 trang 20 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 92 trang 20 sách bài tập toán 9. So sánh (không dùng bảng tính hay máy tính bỏ túi)...33...3 căn bậc 3 (3333333)...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác