Bài tập 28 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2


Đề bài

Giải các phương trình:

\(\eqalign{  & a)\,\,{{x - 3} \over {x - 2}} + {{x + 2} \over x} = 2  \cr  & b)\,\,{x \over {x + 1}} - {{2x - 3} \over {x - 1}} = {{2x + 3} \over {{x^2} - 1}}  \cr  & c)\,\,{{x - 1} \over x} + {{x - 2} \over {x + 1}} = 2  \cr  & d)\,\,{{x + 3} \over {x + 1}} + {{x - 2} \over x} = 2 \cr} \)

Lời giải chi tiết

\(a)\,\,{{x - 3} \over {x - 2}} + {{x + 2} \over x} = 2\) (ĐKXĐ: x ≠ 2 và x ≠ 0)

Quy đồng mẫu hai vế và khử mẫu: \({{(x - 3).x + (x + 2)(x - 2)} \over {x(x - 2)}} = {{2x(x - 2)} \over {x(x - 2)}}\)

\(\eqalign{  &  \Rightarrow (x - 3)x + (x + 2)(x - 2) = 2x(x - 2)  \cr  &  \Leftrightarrow {x^2} - 3x + {x^2} - 4 = 2{x^2} - 4x  \cr  &  \Leftrightarrow 2{x^2} - 3x - 4 = 2{x^2} - 4x \cr} \)

\( \Leftrightarrow  - 3x + 4x = 4 \Leftrightarrow x = 4\) (chọn vì thỏa mãn ĐKXĐ)

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là S = {4}

\(b)\,\,{x \over {x + 1}} - {{2x - 3} \over {x - 1}} = {{2x + 3} \over {{x^2} - 1}}\) (ĐKXĐ: x ≠ -1 và x ≠ 1)

Quy đồng mẫu hai vế và khử mẫu: \({{x(x - 1) - (2x - 3)(x - 1)} \over {{x^2} - 1}} = {{2x + 3} \over {{x^2} - 1}}\)

\(\eqalign{  &  \Rightarrow x(x - 1) - (2x - 3)(x - 1) = 2x + 3  \cr  &  \Leftrightarrow {x^2} - x - (2{x^2} - x - 3) = 2x + 3  \cr  &  \Leftrightarrow  - {x^2} + 3 = 2x + 3  \cr  &  \Leftrightarrow  - {x^2} - 2x = 0 \cr} \)

\( \Leftrightarrow  - x(x + 2) = 0\)

\(\Leftrightarrow  - x = 0\) hoặc \(x + 2 = 0\)

• \( - x = 0 \Leftrightarrow x = 0\) (chọn vì thỏa mãn ĐKXĐ)

• \(x + 2 = 0 \Leftrightarrow x =  - 2\) (chọn vì thỏa mãn ĐKXĐ)

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là S = {0; -2}

\(c)\,\,{{x - 1} \over x} + {{x - 2} \over {x + 1}} = 2\) (ĐKXĐ: x ≠ 0 và x ≠ -1)

Quy đồng mẫu hai vế và khử mẫu: \({{(x - 1)(x + 1) + (x - 2)x} \over {x(x + 1)}} = {{2x(x + 1)} \over {x(x + 1)}}\)

\(\eqalign{  &  \Rightarrow (x - 1)(x + 1) + (x - 2)x = 2x(x + 1)  \cr  &  \Leftrightarrow {x^2} - 1 + {x^2} - 2x = 2{x^2} + 2x  \cr  &  \Leftrightarrow 2{x^2} - 2x - 1 = 2{x^2} + 2x \cr} \)

\( \Leftrightarrow  - 4x = 1 \Leftrightarrow x =  - {1 \over 4}\) (chọn, vì thỏa mãn ĐKXĐ)

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là \(S = \left\{ { - {1 \over 4}} \right\}\)

\(d)\,\,{{x + 3} \over {x + 1}} + {{x - 2} \over x} = 2\) (ĐKXĐ: x ≠ -1 và x ≠ 0)

Quy đồng mẫu hai vế và khử mẫu: \({{(x + 3)x + (x - 2)(x + 1)} \over {x(x + 1)}} = {{2(x + 1)x} \over {x(x + 1)}}\)

\(\eqalign{  &  \Rightarrow (x + 3)x + (x - 2)(x + 1) = 2(x + 1)x  \cr  &  \Leftrightarrow {x^2} + 3x + {x^2} - x - 2 = 2{x^2} + 2x  \cr  &  \Leftrightarrow 2{x^2} + 2x - 2 = 2{x^2} + 2x  \cr  &  \Leftrightarrow 0x = 2 \Leftrightarrow x \in \emptyset  \cr} \)

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là S = Ø

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.