Bài 5. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc (g.c.g)

Bình chọn:
4.6 trên 67 phiếu
Bài 49 trang 144 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 49 trang 144 sách bài tập toán 7 tập 1. Vẽ tam giác ABC biết góc B = 90^o, BC = 2cm, ...

Xem lời giải

Bài 50 trang 144 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 50 trang 144 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm các tam giác bằng nhau ở hình 55 (không xét tam giác mà các cạnh chưa được kẻ)

Xem lời giải

Bài 51 trang 144 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 51 trang 144 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ADE có góc D = góc E...

Xem lời giải

Bài 52 trang 144 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 52 trang 144 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho hình 56, trong đó AB // HK, AH // BK. Chứng minh rằng AB = HK, AH = BK.

Xem lời giải

Bài 53 trang 144 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 53 trang 144 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC. Các tia phân giác của các góc B và C cắt nhau ở O.

Xem lời giải

Bài 54 trang 144 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 54 trang 144 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC có AB = AC. Lấy điểm D trên cạnh AB, điểm E trên cạnh AC sao cho AD = AE...

Xem lời giải

Bài 55 trang 145 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 55 trang 145 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC có góc B = góc C ...

Xem lời giải

Bài 56 trang 145 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 56 trang 145 sách bài tập toán 7 tập 1. Chứng minh rằng O là trung điểm của mỗi đoạn thẳng AD, BC.

Xem lời giải

Bài 57 trang 145 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 57 trang 145 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính chu vi tam giác DFE. Cho hình 58 trong đó DE // AB, DF // AC, EF // BC. Tính chu vi tam giác DEF.

Xem lời giải

Bài 58 trang 145 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 58 trang 145 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho đoạn thẳng AB. Qua A vẽ đường thẳng m vuông góc với AB...

Xem lời giải

Bài 59 trang 145 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 59 trang 145 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC có AB = 2,5cm, AC = 3cm, BC = 3,5cm...

Xem lời giải

Bài 60 trang 145 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 60 trang 145 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC vuông tại A. Tia phân giác của góc B cắt AC ở D. Kẻ DE vuông góc với BC. Chứng minh rằng AB = BE.

Xem lời giải

Bài 61 trang 145 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 61 trang 145 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = AC ...

Xem lời giải

Bài 62 trang 145 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 62 trang 145 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC. Vẽ ở phía ngoài tam giác ABC các tam giác vuông tại A là ABD ...

Xem lời giải

Bài 63 trang 146 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 63 trang 146 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC, D là trung điểm của AB...

Xem lời giải

Bài 64 trang 146 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 64 trang 146 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC, D là trung điểm của AB, E là trung điểm của AC...

Xem lời giải

Bài 65 trang 146 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 65 trang 146 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC. Trên cạnh AB lấy các điểm D và E sao cho AD = BE...

Xem lời giải

Bài 66 trang 146 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 66 trang 146 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC có góc A = 60^o ...

Xem lời giải

Bài 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 phần bài tập bổ sung trang 146, 147 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 phần bài tập bổ sung trang 146, 147 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC và tam giác có ba đỉnh là D, E, F, ...

Xem lời giải