Bài 3. Nhân, chia số hữu tỉ

Bình chọn:
4.7 trên 179 phiếu
Bài 10 trang 8 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 10 trang 8 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính: a) -1/39 + -1/52 ...

Xem lời giải

Bài 11 trang 8 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 11 trang 8 sách bài tập toán 7 tập 1. Viết số hữu tỉ -7/20 dưới các dạng sau đây ...

Xem lời giải

Bài 12 trang 9 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 12 trang 9 sách bài tập toán 7 tập 1. Điền các số hữu tỉ thích hợp vào các ô trống trong hình tháp dưới đây.

Xem lời giải

Bài 13 trang 9 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 13 trang 9 sách bài tập toán 7 tập 1. Điền số nguyên thích hợp vào ô vuông...

Xem lời giải

Bài 14 trang 9 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 14 trang 9 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính giá trị của biểu thức A,B,C rồi sắp xếp các kết quả tìm được theo thứ tự từ nhỏ đến lớn...

Xem lời giải

Bài 15 trang 9 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 15 trang 9 sách bài tập toán 7 tập 1 . Tìm tập hợp các số nguyên x, biết rằng: a) 11/12 - (2/5 +x) = 2/3 ...

Xem lời giải

Bài 16 trang 9 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 16 trang 9 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm x thuộc Q, biết rằng: a) 11/12 - (2/5 + x) = 2/ 3 ...

Xem lời giải

Bài 17 trang 10 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 17 trang 10 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính nhanh giá trị của biểu thức sau ...

Xem lời giải

Bài 18 trang 10 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 18 trang 10 sách bài tập toán 7 tập 1. Điền các số hữu tỉ thích hợp vào các ô trống trong hình tháp dưới đây theo quy tắc.

Xem lời giải

Bài 19 trang 10 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 19 trang 10 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm x ∈ Q, biết: a) (x+1)(x-2) < 0 ...

Xem lời giải

Bài 20 trang 10 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 20 trang 10 sách bài tập toán 7 tập 1. Đố em phép tính nào trong bốn phép tính cộng, trừ, nhân, chia sẽ không luôn luôn thực hiện được...

Xem lời giải

Bài 21 trang 11 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 21 trang 11 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm hai số hữu tỉ x và y sao cho x + y = xy = x: y (y ≠ 0).

Xem lời giải

Bài 22 trang 11 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 22 trang 11 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính...

Xem lời giải

Bài 23 trang 11 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 23 trang 11 sách bài tập toán 7 tập 1. Hỏi A gấp mấy lần B?

Xem lời giải

Bài 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 phần bài tập bổ sung trang 11 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 phần bài tập bổ sung trang 11 sách bài tập toán 7 tập 1. Kết quả phép tính (-7/4:5/8).11/16 là ...

Xem lời giải