Bài 1. Tập hợp Q các số hữu tỉ

Bình chọn:
4.5 trên 62 phiếu
Bài 1 trang 5 SBT toán 7 tập 1 Bài 1 trang 5 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 1 trang 5 sách bài tập toán 7 tập 1. Điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông...

Xem chi tiết
Bài 2 trang 5 SBT toán 7 tập 1 Bài 2 trang 5 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 2 trang 5 sách bài tập toán 7 tập 1. Biểu diễn các số hữu tỉ 3/-4, 5/3 trên trục số.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 5 SBT toán 7 tập 1 Bài 3 trang 5 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 3 trang 5 sách bài tập toán 7 tập 1. Điền số hữu tỉ thích hợp vào ô vuông...

Xem chi tiết
Bài 4 trang 5 SBT toán 7 tập 1 Bài 4 trang 5 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 4 trang 5 sách bài tập toán 7 tập 1. Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai?

Xem chi tiết
Bài 5 trang 5 SBT toán 7 tập 1 Bài 5 trang 5 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 5 trang 5 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho hai số hữu tỉ a/b và c/d (b>0, d>0). Chứng tỏ rằng ...

Xem chi tiết
Bài 6 trang 6 SBT toán 7 tập 1 Bài 6 trang 6 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 6 trang 6 sách bài tập toán 7 tập 1. a) Chứng tỏ rằng nếu a/b < c/d (b>0, d>0) thì ...

Xem chi tiết
Bài 7 trang 6 SBT toán 7 tập 1 Bài 7 trang 6 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 7 trang 6 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm x ∈ Q, biết rằng x là số âm lớn nhất được viết bằng ba chữ số 1.

Xem chi tiết
Bài 8 trang 6 SBT toán 7 tập 1 Bài 8 trang 6 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 8 trang 6 sách bài tập toán 7 tập 1. So sánh các số hữu tỉ sau bằng cách nhanh nhất...

Xem chi tiết
Bài 9 trang 6 SBT toán 7 tập 1 Bài 9 trang 6 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 9 trang 6 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho a, b ∈ Z, b> 0. So sánh hai số hữu tỉ a/b và ...

Xem chi tiết
Bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 trang 6, 7 SBT toán 7 tập 1 Bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 trang 6, 7 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 trang 6, 7 sách bài tập toán 7 tập 1. Tập hợp các phân số bằng phân số -25/35 là ...

Xem chi tiết
Bài 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 trang 7 SBT toán 7 tập 1 Bài 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 trang 7 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 trang 7 sách bài tập toán 7 tập 1. So sánh a/b (b > 0) ...

Xem chi tiết


Gửi bài