Bài 8. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Bình chọn:
4.2 trên 40 phiếu
Bài 93 trang 151 SBT toán 7 tập 1 Bài 93 trang 151 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 93 trang 151 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ AD vuông góc với BC...

Xem chi tiết
Bài 94 trang 151 SBT toán 7 tập 1 Bài 94 trang 151 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 94 trang 151 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ BD vuông góc với AC, kẻ CE vuông góc với AB...

Xem chi tiết
Bài 95 trang 151 SBT toán 7 tập 1 Bài 95 trang 151 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 95 trang 151 sách bài tập toán 7 tập 1. Tam giác ABC có M là trung điểm của BC, AM là tia phân giác của góc A. Kẻ MH vuông góc với AB, MK vuông góc với AC...

Xem chi tiết
Bài 96 trang 151 SBT toán 7 tập 1 Bài 96 trang 151 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 96 trang 151 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC cân tại A. Các đường trung trực của AB, AC cắt nhau ở I. Chứng minh rằng AI là tia phân giác của góc A.

Xem chi tiết
Bài 97 trang 151 SBT toán 7 tập 1 Bài 97 trang 151 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 97 trang 151 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC cân tại A. Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với AB, qua C kẻ đường vuông góc với AC, chúng cắt nhau tại D...

Xem chi tiết
Bài 98 trang 151 SBT toán 7 tập 1 Bài 98 trang 151 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 98 trang 151 sách bài tập toán 7 tập 1. Tam giác ABC có M là trung điểm của BC và AM là tia phân giác của góc A. Chứng minh rằng tam giác ABC là tam giác cân.

Xem chi tiết
Bài 99 trang 151 SBT toán 7 tập 1 Bài 99 trang 151 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 99 trang 151 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC cân tại A. Trên tia đối của tia BC lấy điểm D, trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho BD = CE...

Xem chi tiết
Bài 100 trang 151 SBT toán 7 tập 1 Bài 100 trang 151 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 100 trang 151 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC. Các tia phân giác của các góc B và C cắt nhau tại I. Chứng minh rằng AI là tia phân giác của góc A.

Xem chi tiết
Bài 101 trang 151 SBT toán 7 tập 1 Bài 101 trang 151 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 101 trang 151 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC có AB < AC. Tia phân giác của góc A cắt đường trung trực của BC tại I...

Xem chi tiết
Bài 8.1, 8.2, 8.3 phần bài tập bổ sung trang 152 SBT toán 7 tập 1 Bài 8.1, 8.2, 8.3 phần bài tập bổ sung trang 152 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 8.1, 8.2, 8.3 phần bài tập bổ sung trang 152 sách bài tập toán 7 tập 1. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng, khẳng định nào là sai ?

Xem chi tiết


Gửi bài