Bài 10. Làm tròn số

Bình chọn:
4.5 trên 107 phiếu
Bài 93 trang 25 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 93 trang 25 sách bài tập toán 7 tập 1. Làm tròn các số sau đây đến chữ số thập phân thứ nhất.

Xem lời giải

Bài 94 trang 25 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 94 trang 25 sách bài tập toán 7 tập 1. Làm tròn các số sau đây...

Xem lời giải

Bài 95 trang 25 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 95 trang 25 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm giá trị gần đúng của chiều dài một lớp học...

Xem lời giải

Bài 96 trang 25 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 96 trang 25 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính chu vi và diện tích của một sân hình vuông...

Xem lời giải

Bài 97 trang 25 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 97 trang 25 sách bài tập toán 7 tập 1. Hỏi 1cm gần bằng bao nhiêu inh-sơ.

Xem lời giải

Bài 98 trang 25 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 98 trang 25 sách bài tập toán 7 tập 1. Biết 1 mét gần bằng 3,28 "phút’’ (foot), ký hiệu "ft’’...

Xem lời giải

Bài 99 trang 25 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 99 trang 25 sách bài tập toán 7 tập 1. Viết các hỗn số sau đây dưới dạng số thập phân gần đúng...

Xem lời giải

Bài 100 trang 25 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 100 trang 25 sách bài tập toán 7 tập 1. Thực hiện phép tính rồi làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai...

Xem lời giải

Bài 101 trang 26 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 101 trang 26 sách bài tập toán 7 tập 1. Ước lượng kết quả các phép tính...

Xem lời giải

Bài 102 trang 26 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 102 trang 26 sách bài tập toán 7 tập 1. Điền vào bảng.

Xem lời giải

Bài 103 trang 26 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 103 trang 26 sách bài tập toán 7 tập 1.Trò chơi “Ước lượng tích của 2 số” Hai người tham gia trò chơi;...

Xem lời giải

Bài 104 trang 26 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 104 trang 26 sách bài tập toán 7 tập 1. Ta có thể áp dụng quy ước làm tròn số để cộng và trừ nhẩm các số nguyên và số thập phân ...

Xem lời giải

Bài 105 trang 27 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 105 trang 27 sách bài tập toán 7 tập 1. Bốn mảnh đất A, B, C, D có diện tích lần lượt là ...

Xem lời giải

Bài 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 phần bài tập bổ sung trang 27 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 phần bài tập bổ sung trang 27 sách bài tập toán 7 tập 1. Kết quả phép chia 17:13 làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai là ...

Xem lời giải