Bài 9. Nghiệm của đa thức một biến

Bình chọn:
4.5 trên 104 phiếu
Bài 43 trang 26 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 43 trang 26 sách bài tập toán 7. Cho đa thức f(x) =x^2 - 4x - 5. Chứng tỏ rằng x = -1; x =5 là hai nghiệm của đa thức đó.

Xem lời giải

Bài 44 trang 26 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 44 trang 26 sách bài tập toán 7. Tìm nghiệm của các đa thức sau: a)2x+10...

Xem lời giải

Bài 45 trang 26 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 45 trang 26 sách bài tập toán 7. Tìm nghiệm của các đa thức sau: a) (x-2)(x+2)...

Xem lời giải

Bài 46 trang 26 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 46 trang 26 sách bài tập toán 7. Chứng tỏ rằng nếu a + b + c = 0 thì x = 1 là một nghiệm của đa thức.

Xem lời giải

Bài 47 trang 27 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 47 trang 27 sách bài tập toán 7. Chứng tỏ rằng nếu a – b + c = 0 thì x = -1 là một nghiệm của đa thức ax^2+bx+c.

Xem lời giải

Bài 48 trang 27 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 48 trang 27 sách bài tập toán 7. Tìm một nghiệm của đa thức f (x) biết: ...

Xem lời giải

Bài 49 trang 27 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 49 trang 27 sách bài tập toán 7. Chứng tỏ rằng đa thức x^2+2x+2 không có nghiệm.

Xem lời giải

Bài 50 trang 27 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 50 trang 27 sách bài tập toán 7. Đố em tìm được số mà: a) Bình phương của nó bằng chính nó. b) Lập phương trình của nó bằng chính nó.

Xem lời giải

Bài 9.1, 9.2 phần bài tập bổ sung trang 27 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 9.1, 9.2 phần bài tập bổ sung trang 27 sách bài tập toán 7. Chứng tỏ rằng x = 0;x = -1/2 là các nghiệm của đa thức 5x+10x^2...

Xem lời giải