Bài 9. Nghiệm của đa thức một biến

Bình chọn:
4.6 trên 101 phiếu
Bài 43 trang 26 SBT toán 7 tập 2 Bài 43 trang 26 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 43 trang 26 sách bài tập toán 7. Cho đa thức f(x) =x^2 - 4x - 5. Chứng tỏ rằng x = -1; x =5 là hai nghiệm của đa thức đó.

Xem chi tiết
Bài 44 trang 26 SBT toán 7 tập 2 Bài 44 trang 26 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 44 trang 26 sách bài tập toán 7. Tìm nghiệm của các đa thức sau: a)2x+10...

Xem chi tiết
Bài 45 trang 26 SBT toán 7 tập 2 Bài 45 trang 26 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 45 trang 26 sách bài tập toán 7. Tìm nghiệm của các đa thức sau: a) (x-2)(x+2)...

Xem chi tiết
Bài 46 trang 26 SBT toán 7 tập 2 Bài 46 trang 26 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 46 trang 26 sách bài tập toán 7. Chứng tỏ rằng nếu a + b + c = 0 thì x = 1 là một nghiệm của đa thức.

Xem chi tiết
Bài 47 trang 27 SBT toán 7 tập 2 Bài 47 trang 27 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 47 trang 27 sách bài tập toán 7. Chứng tỏ rằng nếu a – b + c = 0 thì x = -1 là một nghiệm của đa thức ax^2+bx+c.

Xem chi tiết
Bài 48 trang 27 SBT toán 7 tập 2 Bài 48 trang 27 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 48 trang 27 sách bài tập toán 7. Tìm một nghiệm của đa thức f (x) biết: ...

Xem chi tiết
Bài 49 trang 27 SBT toán 7 tập 2 Bài 49 trang 27 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 49 trang 27 sách bài tập toán 7. Chứng tỏ rằng đa thức x^2+2x+2 không có nghiệm.

Xem chi tiết
Bài 50 trang 27 SBT toán 7 tập 2 Bài 50 trang 27 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 50 trang 27 sách bài tập toán 7. Đố em tìm được số mà: a) Bình phương của nó bằng chính nó. b) Lập phương trình của nó bằng chính nó.

Xem chi tiết
Bài 9.1, 9.2 phần bài tập bổ sung trang 27 SBT toán 7 tập 2 Bài 9.1, 9.2 phần bài tập bổ sung trang 27 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 9.1, 9.2 phần bài tập bổ sung trang 27 sách bài tập toán 7. Chứng tỏ rằng x = 0;x = -1/2 là các nghiệm của đa thức 5x+10x^2...

Xem chi tiết


Gửi bài