CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

Bình chọn:
4.7 trên 104 phiếu
Bài 1 trang 5 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 1 trang 5 sách bài tập toán 7 tập 1. Điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông...

Xem lời giải

Bài 2 trang 5 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 2 trang 5 sách bài tập toán 7 tập 1. Biểu diễn các số hữu tỉ 3/-4, 5/3 trên trục số.

Xem lời giải

Bài 3 trang 5 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 3 trang 5 sách bài tập toán 7 tập 1. Điền số hữu tỉ thích hợp vào ô vuông...

Xem lời giải

Bài 4 trang 5 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 4 trang 5 sách bài tập toán 7 tập 1. Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai?

Xem lời giải

Bài 5 trang 5 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 5 trang 5 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho hai số hữu tỉ a/b và c/d (b>0, d>0). Chứng tỏ rằng ...

Xem lời giải

Bài 6 trang 6 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 6 trang 6 sách bài tập toán 7 tập 1. a) Chứng tỏ rằng nếu a/b < c/d (b>0, d>0) thì ...

Xem lời giải

Bài 7 trang 6 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 7 trang 6 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm x ∈ Q, biết rằng x là số âm lớn nhất được viết bằng ba chữ số 1.

Xem lời giải

Bài 8 trang 6 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 8 trang 6 sách bài tập toán 7 tập 1. So sánh các số hữu tỉ sau bằng cách nhanh nhất...

Xem lời giải

Bài 9 trang 6 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 9 trang 6 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho a, b ∈ Z, b> 0. So sánh hai số hữu tỉ a/b và ...

Xem lời giải

Bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 trang 6, 7 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 trang 6, 7 sách bài tập toán 7 tập 1. Tập hợp các phân số bằng phân số -25/35 là ...

Xem lời giải

Bài 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 trang 7 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 trang 7 sách bài tập toán 7 tập 1. So sánh a/b (b > 0) ...

Xem lời giải

Bài 2.1, 2.2, 2.3 phần bài tập bổ sung trang 7, 8 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 2.1, 2.2, 2.3 phần bài tập bổ sung trang 7, 8 sách bài tập toán 7 tập 1. Số -7/12 là tổng của hai số hữu tỉ âm ...

Xem lời giải

Bài 2.4, 2.5, 2.6 phần bài tập bổ sung trang 8 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 2.4, 2.5, 2.6 phần bài tập bổ sung trang 8 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính nhanh: A = 1/3 -3/4 -(-3/5) +1/72 - 2/9 - 1/36 + 1/15

Xem lời giải

Bài 10 trang 8 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 10 trang 8 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính: a) -1/39 + -1/52 ...

Xem lời giải

Bài 11 trang 8 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 11 trang 8 sách bài tập toán 7 tập 1. Viết số hữu tỉ -7/20 dưới các dạng sau đây ...

Xem lời giải

Bài 12 trang 9 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 12 trang 9 sách bài tập toán 7 tập 1. Điền các số hữu tỉ thích hợp vào các ô trống trong hình tháp dưới đây.

Xem lời giải

Bài 13 trang 9 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 13 trang 9 sách bài tập toán 7 tập 1. Điền số nguyên thích hợp vào ô vuông...

Xem lời giải

Bài 14 trang 9 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 14 trang 9 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính giá trị của biểu thức A,B,C rồi sắp xếp các kết quả tìm được theo thứ tự từ nhỏ đến lớn...

Xem lời giải

Bài 15 trang 9 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 15 trang 9 sách bài tập toán 7 tập 1 . Tìm tập hợp các số nguyên x, biết rằng: a) 11/12 - (2/5 +x) = 2/3 ...

Xem lời giải

Bài 16 trang 9 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 16 trang 9 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm x thuộc Q, biết rằng: a) 11/12 - (2/5 + x) = 2/ 3 ...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác