Bài 11. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Bình chọn:
4.5 trên 66 phiếu
Bài 106 trang 27 SBT toán 7 tập 1 Bài 106 trang 27 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 106 trang 27 sách bài tập toán 7 tập 1. Điền số thích hợp vào các bảng sau...

Xem chi tiết
Bài 107 trang 28 SBT toán 7 tập 1 Bài 107 trang 28 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 107 trang 28 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính: a) căn bậc hai của 81 ...

Xem chi tiết
Bài 108 trang 28 SBT toán 7 tập 1 Bài 108 trang 28 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 108 trang 28 sách bài tập toán 7 tập 1. Trong các số sau đây, số nào có căn bậc hai? Hãy cho biết căn bậc hai không âm của các số đó...

Xem chi tiết
Bài 109 trang 28 SBT toán 7 tập 1 Bài 109 trang 28 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 9 trang 28 sách bài tập toán 7 tập 1. Hãy cho biết mỗi số sau đây là căn bậc hai của số nào?

Xem chi tiết
Bài 110 trang 28 SBT toán 7 tập 1 Bài 110 trang 28 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 110 trang 28 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm căn bậc hai không âm của các số sau: a) 16; 1600; 0,16; 16^2 ...

Xem chi tiết
Bài 111 trang 28 SBT toán 7 tập 1 Bài 111 trang 28 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 111 trang 28 sách bài tập toán 7 tập 1. Trong các số sau, số nào bằng 3/7?

Xem chi tiết
Bài 112 trang 29 SBT toán 7 tập 1 Bài 112 trang 29 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 112 trang 29 sách bài tập toán 7 tập 1. Trong các số sau, số nào không bằng 2,4 ?

Xem chi tiết
Bài 113 trang 29 SBT toán 7 tập 1 Bài 113 trang 29 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 113 trang 29 sách bài tập toán 7 tập 1. a) Điền số thích hợp vào chỗ trống (…)

Xem chi tiết
Bài 114 trang 29 SBT toán 7 tập 1 Bài 114 trang 29 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 114 trang 29 sách bài tập toán 7 tập 1. a) Điền số thích hợp vào chỗ trống (…).

Xem chi tiết
Bài 115 trang 29 SBT toán 7 tập 1 Bài 115 trang 29 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 115 trang 29 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho x là số hữu tỉ khác 0, y là một số vô tỉ. Chứng tỏ rằng x + y và x.y là những số vô tỉ.

Xem chi tiết
Bài 116 trang 29 SBT toán 7 tập 1 Bài 116 trang 29 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 116 trang 29 sách bài tập toán 7 tập 1. Biết a là số vô tỉ. Hỏi b là số hữu tỉ hay vô tỉ nếu: a) a + b là số hữu tỉ?

Xem chi tiết
Bài 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 phần bài tập bổ sung trang 29, 30 SBT toán 7 tập 1 Bài 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 phần bài tập bổ sung trang 29, 30 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 phần bài tập bổ sung trang 29, 30 sách bài tập toán 7 tập 1. trong các số căn bậc hai của 289; -1/11; ...

Xem chi tiết
Bài 11.5, 11.6, 11.7 phần bài tập bổ sung trang 30 SBT toán 7 tập 1 Bài 11.5, 11.6, 11.7 phần bài tập bổ sung trang 30 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 11.5, 11.6, 11.7 phần bài tập bổ sung trang 30 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho A = Căn bậc hai của 625 ...

Xem chi tiết


Gửi bài