Bài 11. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Bình chọn:
4.5 trên 73 phiếu
Bài 106 trang 27 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 106 trang 27 sách bài tập toán 7 tập 1. Điền số thích hợp vào các bảng sau...

Xem lời giải

Bài 107 trang 28 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 107 trang 28 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính: a) căn bậc hai của 81 ...

Xem lời giải

Bài 108 trang 28 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 108 trang 28 sách bài tập toán 7 tập 1. Trong các số sau đây, số nào có căn bậc hai? Hãy cho biết căn bậc hai không âm của các số đó...

Xem lời giải

Bài 109 trang 28 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 9 trang 28 sách bài tập toán 7 tập 1. Hãy cho biết mỗi số sau đây là căn bậc hai của số nào?

Xem lời giải

Bài 110 trang 28 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 110 trang 28 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm căn bậc hai không âm của các số sau: a) 16; 1600; 0,16; 16^2 ...

Xem lời giải

Bài 111 trang 28 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 111 trang 28 sách bài tập toán 7 tập 1. Trong các số sau, số nào bằng 3/7?

Xem lời giải

Bài 112 trang 29 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 112 trang 29 sách bài tập toán 7 tập 1. Trong các số sau, số nào không bằng 2,4 ?

Xem lời giải

Bài 113 trang 29 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 113 trang 29 sách bài tập toán 7 tập 1. a) Điền số thích hợp vào chỗ trống (…)

Xem lời giải

Bài 114 trang 29 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 114 trang 29 sách bài tập toán 7 tập 1. a) Điền số thích hợp vào chỗ trống (…).

Xem lời giải

Bài 115 trang 29 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 115 trang 29 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho x là số hữu tỉ khác 0, y là một số vô tỉ. Chứng tỏ rằng x + y và x.y là những số vô tỉ.

Xem lời giải

Bài 116 trang 29 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 116 trang 29 sách bài tập toán 7 tập 1. Biết a là số vô tỉ. Hỏi b là số hữu tỉ hay vô tỉ nếu: a) a + b là số hữu tỉ?

Xem lời giải

Bài 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 phần bài tập bổ sung trang 29, 30 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 phần bài tập bổ sung trang 29, 30 sách bài tập toán 7 tập 1. trong các số căn bậc hai của 289; -1/11; ...

Xem lời giải

Bài 11.5, 11.6, 11.7 phần bài tập bổ sung trang 30 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 11.5, 11.6, 11.7 phần bài tập bổ sung trang 30 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho A = Căn bậc hai của 625 ...

Xem lời giải