Bài 1. Tổng ba góc của một tam giác

Bình chọn:
4.4 trên 58 phiếu
Bài 1 trang 137 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 1 trang 137 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính giá trị x ở hình 46.

Xem lời giải

Bài 2 trang 137 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 2 trang 137 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC có góc A = 60^o ...

Xem lời giải

Bài 3 trang 137 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 3 trang 137 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC, điểm M nằm trong tam giác đó...

Xem lời giải

Bài 4 trang 137 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 4 trang 137 sách bài tập toán 7 tập 1. Hãy chọn giá trị đúng của x trong các kết quả A, B, C, D (Xem hình 47, trong đó IK // EF) ...

Xem lời giải

Bài 5 trang 137 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 5 trang 137 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác nhọn ABC. Kẻ BH vuông góc với AC ...

Xem lời giải

Bài 6 trang 137 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 6 trang 137 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC có góc B = góc C = 50^o ...

Xem lời giải

Bài 7 trang 137 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 7 trang 137 sách bài tập toán 7 tập 1. a) Một góc nhọn của Êke bằng 30^o . Tính góc nhọn còn lại...

Xem lời giải

Bài 8 trang 138 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 8 trang 138 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC có góc A = 100^o ...

Xem lời giải

Bài 9 trang 138 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 9 trang 138 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ AH vuông góc với BC (H ∈ BC). Tìm góc bằng góc B.

Xem lời giải

Bài 10 trang 138 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 10 trang 138 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho hình 48: a) Có bao nhiêu tam giác vuông trong hình?

Xem lời giải

Bài 11 trang 138 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 11 trang 138 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC có góc B = 70^o ...

Xem lời giải

Bài 12 trang 138 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 12 trang 138 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC. Các tia phân giác của các góc B và C cắt nhau ở I...

Xem lời giải

Bài 13 trang 138 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 13 trang 138 sách bài tập toán 7 tập 1. Trên hình 49 có Ax song song với By ...

Xem lời giải

Bài 14 trang 138 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 14 trang 138 sách bài tập toán 7 tập 1. Chứng minh rằng tổng ba góc ngoài ở ba đỉnh của một tam giác thì bằng 360°.

Xem lời giải

Bài 15 trang 138 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 15 trang 138 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC có góc A = 90^o ...

Xem lời giải

Bài 16 trang 139 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 16 trang 139 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC có góc A = 90^o, kẻ AH vuông góc với BC ...

Xem lời giải

Bài 17 trang 139 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 17 trang 139 sách bài tập toán 7 tập 1. Chứng minh rằng nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai tia phân giác của cặp góc trong cùng phía vuông góc với nhau.

Xem lời giải

Bài 18 trang 139 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 18 trang 139 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC có góc B - góc C = 20^o ...

Xem lời giải

Bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 phần bài tập bổ sung trang 139 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 phần bài tập bổ sung trang 139 sách bài tập toán 7 tập 1. Tam giác ABC có góc A = 40^o. Các tia phân giác góc B và C cắt nhau tại I ...

Xem lời giải