Bài 5. Hàm số

Bình chọn:
4.6 trên 121 phiếu
Bài 35 trang 72 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 35 trang 72 sách bài tập toán 7 tập 1. Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không?

Xem lời giải

Bài 36 trang 72 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 36 trang 72 sách bài tập toán 7 tập 1. Hàm số y = f(x) được cho bởi công thức f(x) = 15/x ...

Xem lời giải

Bài 37 trang 72 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 37 trang 72 sách bài tập toán 7 tập 1. Hàm số y = f(x) được cho bởi công thức f( x ) = 2x^2 - 5...

Xem lời giải

Bài 38 trang 72 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 38 trang 72 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho hàm số y = f(x) = 2- 2x^2 ...

Xem lời giải

Bài 39 trang 73 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 39 trang 73 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho hàm số y = 3/5 x ...

Xem lời giải

Bài 40 trang 73 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 40 trang 73 sách bài tập toán 7 tập 1. Đại lượng y trong bảng nào sau đây không phải là hàm số của đại lượng x tương ứng.

Xem lời giải

Bài 41 trang 73 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 41 trang 73 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho hàm số y = 8/x. Tìm giá trị của y tương ứng với x lần lượt bằng 2; 4; -1; -4.

Xem lời giải

Bài 42 trang 73 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 42 trang 73 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho hàm số y = f(x) = 5 – 2x...

Xem lời giải

Bài 43 trang 73 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 43 trang 73 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho hàm số y = - 6x. Tìm các giá trị của x ...

Xem lời giải

Bài 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 phần bài tập bổ sung trang 73 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 phần bài tập bổ sung trang 73 sách bài tập toán 7 tập 1. Hàm số y = f(x) được xác định bởi tập hợp ...

Xem lời giải