Bài 6. Luỹ thừa của một số hữu tỉ (tiếp)

Bình chọn:
3.8 trên 92 phiếu
Bài 50 trang 17 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 50 trang 17 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính: a) (1/5)^5.5^5 ...

Xem lời giải

Bài 51 trang 17 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 51 trang 17 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính: a) 120^3/40^3 ...

Xem lời giải

Bài 52 trang 17 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 52 trang 17 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính giá trị của các biểu thức sau ...

Xem lời giải

Bài 53 trang 17 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 53 trang 17 sách bài tập toán 7 tập 1. Viết các số sau đây dưới dạng lũy thừa của 3...

Xem lời giải

Bài 54 trang 17 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 54 trang 17 sách bài tập toán 7 tập 1. Hãy điền các số còn thiếu vào các ô trống.

Xem lời giải

Bài 55 trang 17 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 55 trang 16 sách bài tập toán 7 tập 1. Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu A, B, C, D, E.

Xem lời giải

Bài 56 trang 18 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 56 trang 18 sách bài tập toán 7 tập 1. So sánh 99^20 ...

Xem lời giải

Bài 57 trang 18 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 57 trang 18 sách bài tập toán 7 tập 1. Chứng minh các đẳng thức...

Xem lời giải

Bài 58 trang 18 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 58 trang 18 sách bài tập toán 7 tập 1. Hãy điền các số còn thiếu vào các ô trống...

Xem lời giải

Bài 59 trang 18 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 59 trang 18 sách bài tập toán 7 tập 1. Chứng minh rằng 10^6 - 5^7 chia hết cho 59.

Xem lời giải

Bài 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 phần bài tập bổ sung trang 18 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 phần bài tập bổ sung trang 18 sách bài tập toán 7 tập 1. Kết quả của phép nhân 4^2.4^8 là ...

Xem lời giải

Bài 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 phần bài tập bổ sung trang 19 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 phần bài tập bổ sung trang 19 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm chữ số hàng đơn vị của số b.

Xem lời giải