Bài 7. Đồ thị của hàm số y = ax (a khác 0)

Bình chọn:
4.3 trên 47 phiếu
Bài 53 trang 77 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 53 trang 77 sách bài tập toán 7 tập 1. Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy đồ thị của các hàm số: a) y = 2x ...

Xem lời giải

Bài 54 trang 77 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 54 trang 77 sách bài tập toán 7 tập 1. Đồ thị của hàm số y = bx là đường thẳng OB trong hình 10...

Xem lời giải

Bài 55 trang 78 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 55 trang 78 sách bài tập toán 7 tập 1. Đố: Trong hình dưới cho đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của độ cao h (km) của máy bay vào thời gian t(phút) ...

Xem lời giải

Bài 56 trang 79 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 56 trang 79 sách bài tập toán 7 tập 1. Vẽ đồ thị của hàm số y = f(x) = 1,5x ...

Xem lời giải

Bài 57 trang 79 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 57 trang 79 sách bài tập toán 7 tập 1. Một cạnh của hình chữ nhật là 5m, cạnh kia là x(m)....

Xem lời giải

Bài 58 trang 80 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 58 trang 80 sách bài tập toán 7 tập 1. Đồ thị trong hình 12 biểu diễn việc đổi đơn vị khối lượng từ pao(lb) sang kilôgam (kg) và ngược lại...

Xem lời giải

Bài 59 trang 80 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 59 trang 80 sách bài tập toán 7 tập 1. Đồ thị của hàm số y = f(x) là đường thẳng OA (hình 13). Hàm số đó được cho bởi công thức nào?

Xem lời giải

Bài 60 trang 80 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 60 trang 80 sách bài tập toán 7 tập 1. Trong các điểm A(6;-2), B(-2;-10), C(1;1),...

Xem lời giải

Bài 61 trang 81 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 61 trang 81 sách bài tập toán 7 tập 1. a) Biết rằng điểm A(a; -1,4) thuộc đồ thị của hàm số y = 3,5x. Tìm giá trị của a...

Xem lời giải

Bài 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 phần bài tập bổ sung trang 78 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 phần bài tập bổ sung trang 78 sách bài tập toán 7 tập 1. Đường thẳng OM trong hình bs 2 là đồ thị của hàm số :..

Xem lời giải