Bài 5. Luỹ thừa của một số hữu tỉ

Bình chọn:
4.2 trên 76 phiếu
Bài 39 trang 14 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 39 trang 14 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính: (-1/2)^0; ...

Xem lời giải

Bài 40 trang 15 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 40 trang 15 sách bài tập toán 7 tập 1. Viết các số sau dưới dạng lũy thừa với số mũ khác 1: 125; -125; 27; -27.

Xem lời giải

Bài 41 trang 15 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 41 trang 15 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm số 25 dưới dạng lũy thừa. Tìm tất cả cách viết.

Xem lời giải

Bài 42 trang 15 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 42 trang 15 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm x ∈ Q, biết rằng: a) (x-1/2)^2 = 0 ...

Xem lời giải

Bài 43 trang 15 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 43 trang 15 sách bài tập toán 7 tập 1. So sánh: 2^225 và 3^150.

Xem lời giải

Bài 44 trang 15 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 44 trang 15 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính: a) 25^3: 5^2 ...

Xem lời giải

Bài 45 trang 15 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 45 trang 15 sách bài tập toán 7 tập 1. Viết các biểu thức số sau dưới dạng a^n ...

Xem lời giải

Bài 46 trang 15 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 46 trang 15 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm tất cả các số tự nhiên n sao cho: a) 2.16 >= 2^n >4 ...

Xem lời giải

Bài 47 trang 16 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 47 trang 16 sách bài tập toán 7 tập 1. Chứng minh rằng: 8^7 - 2^18 chia hết cho 14.

Xem lời giải

Bài 48 trang 16 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 48 trang 16 sách bài tập toán 7 tập 1. So sánh: 2^91 và 5^35.

Xem lời giải

Bài 49 trang 16 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 49 trang 16 sách bài tập toán 7 tập 1. Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau A, B, C, D, E...

Xem lời giải

Bài 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 phần bài tập bổ sung trang 16 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 phần bài tập bổ sung trang 16 sách bài tập toán 7 tập 1. Hãy chọn đáp án đúng.

Xem lời giải

Bài 5.5, 5.6, 5.7 phần bài tập bổ sung trang 16, 17 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 5.5, 5.6, 5.7 phần bài tập bổ sung trang 16, 17 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính...

Xem lời giải