Bài 5. Luỹ thừa của một số hữu tỉ

Bình chọn:
4.4 trên 57 phiếu
Bài 39 trang 14 SBT toán 7 tập 1 Bài 39 trang 14 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 39 trang 14 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính: (-1/2)^0; ...

Xem chi tiết
Bài 40 trang 15 SBT toán 7 tập 1 Bài 40 trang 15 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 40 trang 15 sách bài tập toán 7 tập 1. Viết các số sau dưới dạng lũy thừa với số mũ khác 1: 125; -125; 27; -27.

Xem chi tiết
Bài 41 trang 15 SBT toán 7 tập 1 Bài 41 trang 15 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 41 trang 15 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm số 25 dưới dạng lũy thừa. Tìm tất cả cách viết.

Xem chi tiết
Bài 42 trang 15 SBT toán 7 tập 1 Bài 42 trang 15 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 42 trang 15 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm x ∈ Q, biết rằng: a) (x-1/2)^2 = 0 ...

Xem chi tiết
Bài 43 trang 15 SBT toán 7 tập 1 Bài 43 trang 15 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 43 trang 15 sách bài tập toán 7 tập 1. So sánh: 2^225 và 3^150.

Xem chi tiết
Bài 44 trang 15 SBT toán 7 tập 1 Bài 44 trang 15 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 44 trang 15 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính: a) 25^3: 5^2 ...

Xem chi tiết
Bài 45 trang 15 SBT toán 7 tập 1 Bài 45 trang 15 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 45 trang 15 sách bài tập toán 7 tập 1. Viết các biểu thức số sau dưới dạng a^n ...

Xem chi tiết
Bài 46 trang 15 SBT toán 7 tập 1 Bài 46 trang 15 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 46 trang 15 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm tất cả các số tự nhiên n sao cho: a) 2.16 >= 2^n >4 ...

Xem chi tiết
Bài 47 trang 16 SBT toán 7 tập 1 Bài 47 trang 16 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 47 trang 16 sách bài tập toán 7 tập 1. Chứng minh rằng: 8^7 - 2^18 chia hết cho 14.

Xem chi tiết
Bài 48 trang 16 SBT toán 7 tập 1 Bài 48 trang 16 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 48 trang 16 sách bài tập toán 7 tập 1. So sánh: 2^91 và 5^35.

Xem chi tiết
Bài 49 trang 16 SBT toán 7 tập 1 Bài 49 trang 16 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 49 trang 16 sách bài tập toán 7 tập 1. Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau A, B, C, D, E...

Xem chi tiết
Bài 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 phần bài tập bổ sung trang 16 SBT toán 7 tập 1 Bài 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 phần bài tập bổ sung trang 16 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 phần bài tập bổ sung trang 16 sách bài tập toán 7 tập 1. Hãy chọn đáp án đúng.

Xem chi tiết
Bài 5.5, 5.6, 5.7 phần bài tập bổ sung trang 16, 17 SBT toán 7 tập 1 Bài 5.5, 5.6, 5.7 phần bài tập bổ sung trang 16, 17 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 5.5, 5.6, 5.7 phần bài tập bổ sung trang 16, 17 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính...

Xem chi tiết


Gửi bài