Ôn tập chương 1 - Số hữu tỉ. Số thực

Bình chọn:
4.6 trên 65 phiếu
Bài 130 trang 32 SBT toán 7 tập 1 Bài 130 trang 32 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 130 trang 32 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm x, biết: a) 1/4 +x = -1/3 ...

Xem chi tiết
Bài 131 trang 33 SBT toán 7 tập 1 Bài 131 trang 33 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 131 trang 33 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm số nghịch đảo của a, biết: a) a = 0,25 ...

Xem chi tiết
Bài 132 trang 33 SBT toán 7 tập 1 Bài 132 trang 33 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 132 trang 33 sách bài tập toán 7 tập 1. Chứng tỏ rằng số nghịch đảo của một số hữu tỉ âm cũng là một số hữu tỉ âm.

Xem chi tiết
Bài 133 trang 33 SBT toán 7 tập 1 Bài 133 trang 33 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 133 trang 33 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm x trong các tỉ lệ thức sau: a) x:( - 2,14) = ( - 3,12):1,2 ...

Xem chi tiết
Bài 134 trang 33 SBT toán 7 tập 1 Bài 134 trang 33 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 134 trang 33 sách bài tập toán 7 tập 1. Từ tỉ lệ thức a/b = c/d, hãy suy ra các tỉ lệ thức ...

Xem chi tiết
Bài 135 trang 33 SBT toán 7 tập 1 Bài 135 trang 33 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 135 trang 33 sách bài tập toán 7 tập 1. Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi bằng 70m ...

Xem chi tiết
Bài 136 trang 33 SBT toán 7 tập 1 Bài 136 trang 33 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 136 trang 33 sách bài tập toán 7 tập 1. Hãy cho một ví dụ để bác bỏ mệnh đề sau: "Tổng của hai số vô tỉ là một số vô tỉ ".

Xem chi tiết
Bài 137 trang 33 SBT toán 7 tập 1 Bài 137 trang 33 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 137 trang 33 sách bài tập toán 7 tập 1. a) Các đẳng thức sau có đúng không?

Xem chi tiết
Bài 138 trang 33 SBT toán 7 tập 1 Bài 138 trang 33 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 138 trang 33 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính...

Xem chi tiết
Bài 139 trang 34 SBT toán 7 tập 1 Bài 139 trang 34 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 139 trang 34 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính G....

Xem chi tiết
Bài 140 trang 34 SBT toán 7 tập 1 Bài 140 trang 34 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 140 trang 34 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho x, y ∈ Q. Chứng tỏ rằng: ...

Xem chi tiết
Bài 141 trang 34 SBT toán 7 tập 1 Bài 141 trang 34 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 141 trang 34 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A.

Xem chi tiết
Bài  I.1, I.2, I.3, I.4 phần bài tập bổ sung trang 34 SBT toán 7 tập 1 Bài I.1, I.2, I.3, I.4 phần bài tập bổ sung trang 34 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 phần bài tập bổ sung trang 34 sách bài tập toán 7 tập 1. Hãy chọn đáp án đúng.

Xem chi tiết
Bài I.5, I.6, I.7 phần bài tập bổ sung trang 34, 35 SBT toán 7 tập 1 Bài I.5, I.6, I.7 phần bài tập bổ sung trang 34, 35 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 1.5, 1.6, 1.7 phần bài tập bổ sung trang 34, 35 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm x, y...

Xem chi tiết


Gửi bài