Bài 1. Hai góc đối đỉnh

Bình chọn:
4.5 trên 112 phiếu
Bài 1 trang 99 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 1 trang 99 sách bài tập toán 7 tập 1. Xem hình 1.a, b, c, d, e. Hỏi cặp góc nào đối đỉnh? Cặp góc nào không đối đỉnh? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 2 trang 99 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 2 trang 99 sách bài tập toán 7 tập 1. a) Vẽ hai đường thẳng cắt nhau. Đặt tên cho các góc tạo thành...

Xem lời giải

Bài 3 trang 100 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 3 trang 100 sách bài tập toán 7 tập 1. a) Vẽ góc xAy có số đo bằng 50^o ...

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 4 trang 100 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 4 trang 100 sách bài tập toán 7 tập 1. Vẽ đường tròn tâm O bán kính 2cm...

Xem lời giải

Bài 5 trang 100 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 5 trang 100 sách bài tập toán 7 tập 1. Vẽ hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại điểm O...

Xem lời giải

Bài 6 trang 100 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 6 trang 100 sách bài tập toán 7 tập 1. Hai đường thẳng MN và PQ cắt nhau tại A tạo thành góc MAP có số đo bằng 33^o...

Xem lời giải

Bài 7 trang 100 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 7 trang 100 sách bài tập toán 7 tập 1. Trong hai câu sau. Câu nào đúng? Câu nào sai?

Xem lời giải

Bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 phần bài tập bổ sung trang 100, 101 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 phần bài tập bổ sung trang 100, 101 sách bài tập toán 7 tập 1. Mỗi câu sau đây là đúng hay sai?

Xem lời giải