CHƯƠNG 1: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Bình chọn:
4.5 trên 71 phiếu
Bài 1 trang 99 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 1 trang 99 sách bài tập toán 7 tập 1. Xem hình 1.a, b, c, d, e. Hỏi cặp góc nào đối đỉnh? Cặp góc nào không đối đỉnh? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 2 trang 99 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 2 trang 99 sách bài tập toán 7 tập 1. a) Vẽ hai đường thẳng cắt nhau. Đặt tên cho các góc tạo thành...

Xem lời giải

Bài 3 trang 100 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 3 trang 100 sách bài tập toán 7 tập 1. a) Vẽ góc xAy có số đo bằng 50^o ...

Xem lời giải

Bài 4 trang 100 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 4 trang 100 sách bài tập toán 7 tập 1. Vẽ đường tròn tâm O bán kính 2cm...

Xem lời giải

Bài 5 trang 100 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 5 trang 100 sách bài tập toán 7 tập 1. Vẽ hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại điểm O...

Xem lời giải

Bài 6 trang 100 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 6 trang 100 sách bài tập toán 7 tập 1. Hai đường thẳng MN và PQ cắt nhau tại A tạo thành góc MAP có số đo bằng 33^o...

Xem lời giải

Bài 7 trang 100 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 7 trang 100 sách bài tập toán 7 tập 1. Trong hai câu sau. Câu nào đúng? Câu nào sai?

Xem lời giải

Bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 phần bài tập bổ sung trang 100, 101 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 phần bài tập bổ sung trang 100, 101 sách bài tập toán 7 tập 1. Mỗi câu sau đây là đúng hay sai?

Xem lời giải

Bài 8 trang 102 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 8 trang 102 sách bài tập toán 7 tập 1. Lấy ví dụ thực tế về hai đường thẳng vuông góc.

Xem lời giải

Bài 9 trang 102 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 9 trang 102 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho hai đường thẳng xx’ và yy’ vuông góc với nhau tại O...

Xem lời giải

Bài 10 trang 102 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 10 trang 102 sách bài tập toán 7 tập 1. Hãy kiểm tra xem hai đường thẳng a và a’ ở hình 2.a, b có vuông góc với nhau hay không.

Xem lời giải

Bài 11 trang 102 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 11 trang 102 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho đường thẳng d và điểm O thuộc d. Vẽ đường thẳng d’ đi qua O vuông góc với d....

Xem lời giải

Bài 12 trang 102 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 12 trang 102 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho đường thẳng d và điểm O nằm ngoài đường thẳng d. Chỉ sử dụng Êke. Hãy vẽ đường thẳng d’ đi qua O và vuông góc với d. Nói rõ cách vẽ.

Xem lời giải

Bài 13 trang 102 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 13 trang 102 sách bài tập toán 7 tập 1. Vẽ đường thẳng d và điểm O nằm ngoài đường thẳng d trên giấy trong. Hãy gấp tờ giấy để nếp gấp đi qua O và vuông góc với đường thẳng d.

Xem lời giải

Bài 14 trang 102 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 14 trang 102 sách bài tập toán 7 tập 1. Vẽ hình theo cách biểu đạt bằng lời...

Xem lời giải

Bài 15 trang 102 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 15 trang 102 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho đoạn thẳng AB dài 24mm. Hãy vẽ đường thẳng trung trực của đoạn thẳng ấy. Nói rõ cách vẽ.

Xem lời giải

Bài 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 phần bài tập bổ sung trang 103 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 phần bài tập bổ sung trang 103 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho góc xOy = 30^o. Vẽ góc yOz kề bù với góc xOy...

Xem lời giải

Bài 16 trang 103 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 16 trang 103 sách bài tập toán 7 tập 1. Vẽ hình và giới thiệu: Hai cặp góc so le trong...

Xem lời giải

Bài 17 trang 104 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 17 trang 104 sách bài tập toán 7 tập 1. Vẽ lại hình 3 rồi điền tiếp vào hình đó số đo của các góc còn lại.

Xem lời giải

Bài 18 trang 104 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 18 trang 104 sách bài tập toán 7 tập 1. a) Vẽ một đường thẳng cắt hai đường thẳng. Trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau. Đặt tên cho các góc đó...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác