Bài 4. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

Bình chọn:
4.1 trên 58 phiếu
Bài 36 trang 142 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 36 trang 142 sách bài tập toán 7 tập 1. Vẽ tam giác ABC biết BA = BC = 2,5cm, góc B = 90^o ...

Xem lời giải

Bài 37 trang 142 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 37 trang 142 sách bài tập toán 7 tập 1. Dựa vào hình 53, hãy nêu đề toán chứng minh ∆AOC = ∆BOC theo trường hợp cạnh – góc – cạnh.

Xem lời giải

Bài 38 trang 142 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 38 trang 142 sách bài tập toán 7 tập 1. Qua trung điểm I của đoạn thẳng AB, kẻ đường vuông góc với AB, trên đường vuông góc đó lấy hai điểm C và D...

Xem lời giải

Bài 39 trang 142 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 39 trang 142 sách bài tập toán 7 tập 1. Vẽ tam giác ABC có góc A = 90^o ...

Xem lời giải

Bài 40 trang 142 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 40 trang 142 sách bài tập toán 7 tập 1. Qua trung điểm M của đoạn thẳng AB, kẻ đường thẳng vuông góc với AB...

Xem lời giải

Bài 41 trang 142 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 41 trang 142 sách bài tập toán 7 tập 1. Hai đoạn thẳng AB và CD cắt nhau tại trung điểm O của mỗi đoạn thẳng. Chứng minh rằng AC // BD.

Xem lời giải

Bài 42 trang 142 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 42 trang 142 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC có góc A = 90^o ...

Xem lời giải

Bài 43 trang 142 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 43 trang 142 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC có góc A = 90^o ...

Xem lời giải

Bài 44 trang 143 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 44 trang 143 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác AOB có AO = OB. Tia phân giác của góc O cắt AB ở D...

Xem lời giải

Bài 45 trang 143 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 45 trang 143 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho các đoạn thẳng AB và CD trên giấy kẻ ô vuông (h54). Chứng minh rằng AB = CD, AB // CD.

Xem lời giải

Bài 46 trang 143 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 46 trang 143 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn. Vẽ đoạn thẳng AD vuông góc với AB và bằng AB ...

Xem lời giải

Bài 47 trang 143 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 47 trang 143 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC có góc B = 2 góc C ...

Xem lời giải

Bài 48 trang 143 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 48 trang 143 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC, K là trung điểm của AB ...

Xem lời giải

Bài 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 phần bài tập bổ sung trang 143, 144 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 phần bài tập bổ sung trang 143, 144 sách bài tập toán 7 tập 1. Bổ sung thêm điều kiện sau thì tam giác ACD = tam giác DBA theo trường hợp cạnh - cạnh – cạnh hoặc cạnh – góc - cạnh.

Xem lời giải