Bài 6. Tam giác cân

Bình chọn:
4.6 trên 78 phiếu
Bài 67 trang 147 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 67 trang 147 sách bài tập toán 7 tập 1. a) Tính góc ở đáy của một tam giác cân.

Xem lời giải

Bài 68 trang 147 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 68 trang 147 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC cân tại A ...

Xem lời giải

Bài 69 trang 147 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 69 trang 147 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi M là trung điểm của AC ...

Xem lời giải

Bài 70 trang 147 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 70 trang 147 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC cân tại A. Lấy điểm H thuộc cạnh AC, điểm K thuộc cạnh AB sao cho AH = AK ...

Xem lời giải

Bài 71 trang 147 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 71 trang 147 sách bài tập toán 7 tập 1. Vẽ lại hình 59 vào vở rồi đặt bài toán vẽ tam giác để có hình 59.

Xem lời giải

Bài 72 trang 147 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 72 trang 147 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC cân tại A. Trên tia đối của tia BC lấy điểm D ...

Xem lời giải

Bài 73 trang 147 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 73 trang 147 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC. Tia phân giác của góc B cắt ở AC ở D. Trên tia đối của tia BA lấy E sao cho BE = BC. Chứng minh rằng BD // EC.

Xem lời giải

Bài 74 trang 147 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 74 trang 147 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính số đo các góc của tam giác ACD như hình 60.

Xem lời giải

Bài 75 trang 147 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 75 trang 147 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC cân tại A. Vẽ điểm D sao cho A là trung điểm của BD. Tính số đo góc BCD.

Xem lời giải

Bài 76 trang 147 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 76 trang 147 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC cân tại A có cạnh bên bằng 3cm...

Xem lời giải

Bài 77 trang 148 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 77 trang 148 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác đều ABC. Lấy các điểm D, E, F theo thứ tự thuộc các cạnh AB, BC, CA sao cho AD = BE = CF.

Xem lời giải

Bài 78 trang 148 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 78 trang 148 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC. Các tia phân giác của các góc B và C cắt nhau ở I ...

Xem lời giải

Bài 79 trang 148 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 79 trang 148 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Gọi M là một điểm nằm trên đường tròn, tính số đo góc AMB.

Xem lời giải

Bài 80 trang 148 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 80 trang 148 sách bài tập toán 7 tập 1. Đặt đề toán theo hình 61. Sau đó vẽ lại hình theo đề toán rồi đo góc DAE.

Xem lời giải

Bài 81 trang 148 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 81 trang 148 sách bài tập toán 7 tập 1. Chứng minh rằng tam giác ABC vẽ trên giấy kẻ ô vuông (hình 62) là tam giác nhọn.

Xem lời giải

Bài 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 phần bài tập bổ sung trang 148, 149 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 phần bài tập bổ sung trang 148, 149 sách bài tập toán 7 tập 1. Góc ADB trên hình bs 3 có số đo bằng ...

Xem lời giải