Bài 7. Tỉ lệ thức

Bình chọn:
4.5 trên 94 phiếu
Bài 60 trang 19 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 60 trang 19 sách bài tập toán 7 tập 1. Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên: a) 1,5 : 2,16 ...

Xem lời giải

Bài 61 trang 19 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 61 trang 19 sách bài tập toán 7 tập 1. Chỉ rõ ngoại tỉ và trung tỉ của các tỉ lệ thức...

Xem lời giải

Bài 62 trang 19 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 62 trang 19 sách bài tập toán 7 tập 1. Các tỉ số sau đây có lập thành tỉ lệ thức không?

Xem lời giải

Bài 63 trang 19 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 63 trang 19 sách bài tập toán 7 tập 1. Có thể lập được tỉ lệ thức từ các số sau đây không?

Xem lời giải

Bài 64 trang 19 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 64 trang 19 sách bài tập toán 7 tập 1. Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ các đẳng thức sau: a) 7.(-28) = (-49).4 ...

Xem lời giải

Bài 65 trang 20 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 65 trang 20 sách bài tập toán 7 tập 1. Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ tỉ lệ thức.

Xem lời giải

Bài 66 trang 20 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 66 trang 20 sách bài tập toán 7 tập 1. Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ các số sau: 5 ;25 ;125 ;625.

Xem lời giải

Bài 67 trang 20 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 67 trang 20 sách bài tập toán 7 tập 1. Chứng minh rằng từ đẳng thức ad = bc (c,d ≠ 0)...

Xem lời giải

Bài 68 trang 20 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 68 trang 20 sách bài tập toán 7 tập 1. Hãy lập tất cả các tỉ lệ thức từ bốn trong năm số sau đây 4; 16; 64; 256; 1024

Xem lời giải

Bài 69 trang 20 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 69 trang 20 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm x: a) x/-15 = -60/x ...

Xem lời giải

Bài 70 trang 20 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 70 trang 20 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm x trong các tỉ lệ thức sau ...

Xem lời giải

Bài 71 trang 20 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 71 trang 20 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tỉ lệ thức x/4 = y/7 và xy = 112. Tìm x và y.

Xem lời giải

Bài 72 trang 20 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 72 trang 20 sách bài tập toán 7 tập 1. Chứng minh rằng từ tỉ lệ thức a/b = c/d ...

Xem lời giải

Bài 73 trang 20 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 73 trang 20 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho a, b,c ,d ≠ 0. Từ tỉ lệ thức a/b = c/d ...

Xem lời giải

Bài 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 phần bài tập bổ sung trang 21 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 phần bài tập bổ sung trang 21 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tỉ lệ thức 7,5/4 = 22,5/12 ...

Xem lời giải