Bài tập ôn chương 3 - Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác

Bình chọn:
4.5 trên 60 phiếu
Bài 82 trang 52 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 82 trang 52 sách bài tập toán 7. Cho Tam giác ABC có AB < AC. Trên tia đối của tia BC lấy điểm M sao cho BM = BA. Trên tia đối của tia CB lấy điểm N sao cho CN = CA. a) Hãy so sánh các góc AMB và ANC. b) Hãy so sánh các độ dài AM và AN.

Xem lời giải

Bài 83 trang 52 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 83 trang 52 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC có AB < AC, đường cao AH. Chứng minh rằng: HB < HC,...

Xem lời giải

Bài 84 trang 52 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 84 trang 52 sách bài tập toán 7. Có thể vẽ được mấy tam giác (phân biệt) với ba cạnh là ba trong năm đoạn thẳng có độ dài 1cm, 2cm, 3cm, 4cm, 5cm.

Xem lời giải

Bài 85 trang 53 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 85 trang 53 sách bài tập toán 7. Cho bốn điểm A, B, C, D như hình dưới. Hãy tìm một điểm M sao cho tổng MA + MB + MC + MD là nhỏ nhất.

Xem lời giải

Bài 86 trang 53 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 86 trang 53 sách bài tập toán 7.Cho hình 19 trong đó G là trọng tâm của tam giác ABC. Chứng minh rằng:...

Xem lời giải

Bài 87 trang 53 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 87 trang 53 sách bài tập toán 7. Cho góc xOy khác góc bẹt, điểm A thuộc cạnh Ox, điểm B thuộc cạnh Oy. a) Hãy tìm điểm M nằm trong góc xOy, cách đều Ox, Oy và cách đều A, B...

Xem lời giải

Bài 88 trang 53 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 88 trang 53 sách bài tập toán 7.Cho góc xOy khác góc bẹt. Dùng một chiếc thước thẳng có chia khoảng, hãy nêu cách vẽ tia phân giác của góc xOy.

Xem lời giải

Bài 89 trang 53 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 89 trang 53 sách bài tập toán 7. Cho hình 20 trong đó giao điểm O của hai đường thẳng a và b nằm ngoài phạm vi tờ giấy. Chỉ vẽ hình trong phạm vi tờ giấy, ...

Xem lời giải

Bài 90 trang 54 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 90 trang 54 sách bài tập toán 7. Chứng minh rằng MA < MB.

Xem lời giải

Bài 91 trang 54 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 91 trang 54 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC, các đường phân giác của góc ngoài tại B và C cắt nhau ở E. Gọi G, H, K theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ E đến các đường thẳng BC, AB, AC...

Xem lời giải

Bài III.1, III.2, III.3, III.4 phần bài tập bổ sung trang 54 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 phần bài tập bổ sung trang 54 sách bài tập toán 7. Chứng minh rằng trong một tam giác, đường cao không lớn hơn đường trung tuyến xuất phát từ một đỉnh...

Xem lời giải

Bài III.5, III.6, III.7, III.8 phần bài tập bổ sung trang 54, 55 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 phần bài tập bổ sung trang 54, 55 sách bài tập toán 7.Cho tam giác ABC cân tại C. Kẻ các đường cao AA_1 và BB_1 của tam giác đó. Hai đường cao này cắt nhau tại M. Chứng minh rằng đường thẳng MC là đường trung trực của đoạn thẳng AB.

Xem lời giải