Bài 4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Bình chọn:
4.5 trên 137 phiếu
Bài 24 trang 12 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 24 trang 12 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm x ∈ Q, biết: a) |x| = 2,1 ...

Xem lời giải

Bài 25 trang 12 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 25 trang 12 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính: a) 3,26 – 1,549 ...

Xem lời giải

Bài 26 trang 12 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 26 trang 12 sách bài tập toán 7 tập 1. Với bài tập: Tính tổng S = (-7,8)+(-5,3)+(+7,8)+(+1,3) ...

Xem lời giải

Bài 27 trang 12 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 27 trang 12 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính bằng cách hợp lý giá trị của các biểu thức sau: a) (-3,8) +[(-5,7) + (+3,8)] ...

Xem lời giải

Bài 28 trang 12 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 28 trang 12 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính giá trị của các biểu thức sau khi bỏ dấu ngoặc: A= (3,1 - 2,5) - (-2,5 + 3,1)

Xem lời giải

Bài 29 trang 13 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 29 trang 13 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính giá trị của các biểu thức sau với |a| = 1,5; b = -0,75 ...

Xem lời giải

Bài 30 trang 13 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 30 trang 13 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính theo hai cách giá trị của các biểu thức sau: E = 5,5.(2 – 3,6) ...

Xem lời giải

Bài 31 trang 13 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 31 trang 13 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm x ∈ Q, biết: |2,5 - x| = 1,3 ...

Xem lời giải

Bài 32 trang 13 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 32 trang 13 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm giá trị lớn nhất.

Xem lời giải

Bài 33 trang 13 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 33 trang 13 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của: C = 1,7 + |3,4 - x| ...

Xem lời giải

Bài 34 trang 13 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 34 trang 13 sách bài tập toán 7 tập 1. Đặt một cặp dấu ngoặc () vào biểu thức ở vế trái để được kết quả đúng bằng vế phải: a) 2,2 – 3,3 + 4,4 – 5,5 + 6,6 = -8,8 ...

Xem lời giải

Bài 35 trang 13 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 35 trang 13 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính: 12345,4321.2468,91011 + 12345,4321.(-2468,91011)

Xem lời giải

Bài 36 trang 13 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 36 trang 13 sách bài tập toán 7 tập 1. Đúng hay sai? 5,7.(7,865.31,41) = (5,7.7,865).(5,7.31,41)

Xem lời giải

Bài 37 trang 13 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 37 trang 13 sách bài tập toán 7 tập 1. Giả sử x ∈ Q. Kí hiệu [x], đọc là phần nguyên của x ...

Xem lời giải

Bài 38 trang 14 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 38 trang 14 sách bài tập toán 7 tập 1. Giả sử x ∈ Q. Kí hiệu {x} đọc là phần lẻ của x ...

Xem lời giải

Bài 4.1, 4.2, 4.3 phần bài tập bổ sung trang 14 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 4.1, 4.2, 4.3 phần bài tập bổ sung trang 14 sách bài tập toán 7 tập 1. Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được khẳng định đúng...

Xem lời giải

Bài 4.4, 4.5, 4.6 phần bài tập bổ sung trang 14 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 4.4, 4.5, 4.6 phần bài tập bổ sung trang 14 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm x, biết: |x-1| +|x-4| =3x ...

Xem lời giải