Bài 28 trang 12 SBT toán 7 tập 1


Giải bài 28 trang 12 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính giá trị của các biểu thức sau khi bỏ dấu ngoặc: A= (3,1 - 2,5) - (-2,5 + 3,1)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tính giá trị của các biểu thức sau khi bỏ dấu ngoặc:

LG a

\(A= (3,1 - 2,5)  - (-2,5 + 3,1)\)

Phương pháp giải:

- Quy tắc bỏ dấu ngoặc: Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "−" đứng trước, ta phải đối dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu "−" thành dấu "+" và dấu "+" thành dấu "−". Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "+" đứng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

- Tính chất giao hoán: \(a+b+c= b+c +a\)

- Tính chất kết hợp: \((a+b)+c=a+(b+c)\)

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(A = (3,1 - 2,5)  - (-2,5 + 3,1)\)

\(= 3,1 - 2,5 + 2,5 - 3,1\)

\(=(3,1-3,1)+(-2,5+2,5)=0\)

LG b

\(B = (5,3 - 2,8) - (4 + 5,3)\) 

Phương pháp giải:

- Quy tắc bỏ dấu ngoặc: Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "−" đứng trước, ta phải đối dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu "−" thành dấu "+" và dấu "+" thành dấu "−". Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "+" đứng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

- Tính chất giao hoán: \(a+b+c= b+c +a\)

- Tính chất kết hợp: \((a+b)+c=a+(b+c)\)

Lời giải chi tiết:

\(B  = (5,3 - 2,8) - (4 + 5,3) \)

     \(= 5,3 - 2,8 - 4 - 5,3\)

     \(= (5,3 - 5,3) - (2,8 + 4)\)

     \(=0-6,8= - 6,8\) 

LG c

\(C  = - (251.3 + 281) + 3.251 - (1 - 281)\) 

Phương pháp giải:

- Quy tắc bỏ dấu ngoặc: Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "−" đứng trước, ta phải đối dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu "−" thành dấu "+" và dấu "+" thành dấu "−". Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "+" đứng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

- Tính chất giao hoán: \(a+b+c= b+c +a\)

- Tính chất kết hợp: \((a+b)+c=a+(b+c)\)

Lời giải chi tiết:

\(C = - (251.3 + 281) + 3.251 - (1 - 281)\)

     \(= - 251.3 -  281 + 251.3 - 1 + 281\)

     \(= (- 251. 3 + 251.3) +(- 281 +281) - 1 \)

     \(=0+0-1= -1\) 

LG d

\(D =  \displaystyle  - \left( {{3 \over 5} + {3 \over 4}} \right) - \left( { - {3 \over 4} + {2 \over 5}} \right)\) 

Phương pháp giải:

- Quy tắc bỏ dấu ngoặc: Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "−" đứng trước, ta phải đối dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu "−" thành dấu "+" và dấu "+" thành dấu "−". Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "+" đứng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

- Tính chất giao hoán: \(a+b+c= b+c +a\)

- Tính chất kết hợp: \((a+b)+c=a+(b+c)\)

Lời giải chi tiết:

\(\displaystyle {\rm{D}} =  - \left( {{3 \over 5} + {3 \over 4}} \right) - \left( { - {3 \over 4} + {2 \over 5}} \right)\)

    \(= \displaystyle - {3 \over 5} - {3 \over 4} + {3 \over 4} - {2 \over 5}\)

    \( =\displaystyle \left( { - \frac{3}{4} + \frac{3}{4}} \right) - \left( {\frac{2}{5} + \frac{3}{5}} \right) \)

    \(=\displaystyle  0 - \frac{5}{5} =  - 1\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 66 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí