Bài 1.5, 1.6, 1.7 phần bài tập bổ sung trang 34, 35 SBT toán 7 tập 1


Giải bài 1.5, 1.6, 1.7 phần bài tập bổ sung trang 34, 35 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm x, y...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài I.5

Tìm \(x, y\) biết \(\displaystyle {{{x^2} + {y^2}} \over {10}} = {{{x^2} - 2{y^2}} \over 7}\) và \({x^4}{y^4} = 81\).

Phương pháp giải:

Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau: 

\(\dfrac{x}{a} = \dfrac{y}{b} = \dfrac{{x + y}}{{a + b}}\,\left( {a,b,a + b \ne 0} \right)\)

Ta đặt \({x^2} = a\left( {a \ge 0} \right),{y^2} = b\left( {b \ge 0} \right)\) sau đó tìm \(a, b\).

Lời giải chi tiết:

Đặt \({x^2} = a\left( {a \ge 0} \right),{y^2} = b\left( {b \ge 0} \right)\)

Ta có \(\displaystyle {{a + b} \over {10}} = {{a - 2b} \over 7}\) và \({a^2}{b^2} = 81\).

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có: 

\(\displaystyle {{a + b} \over {10}} = {{a - 2b} \over 7} = {{(a + b) - (a - 2b)} \over {10 - 7}}\)\(\,\displaystyle  = {{3b} \over 3} = b\)                          (1)

\(\displaystyle {{a + b} \over {10}} = {{2a + 2b} \over {20}}= {{a - 2b} \over 7}  \)\(\,\displaystyle = {{(2a + 2b) + (a - 2b)} \over {20 + 7}} = {{3a} \over {27}} = {a \over 9}\)    (2)

Từ (1) và (2) suy ra \(\displaystyle {a \over 9} = b \Rightarrow a = 9b\)

Do \({a^2}{b^2} = 81\) nên \({(9b)^2}.{b^2} = 81\) \( \Rightarrow 81{b^4} = 81 \Rightarrow {b^4} = 1 \Rightarrow b = 1\) (vì \(b ≥ 0\))

Suy ra \(a = 9 . 1 = 9\). 

Ta có \({x^2} = 9\) và \({y^2} = 1\). Suy ra \(x = ±3, y = ±1.\)

Bài I.6

Với giá trị nào của \(x\) thì \(A = \left| {x - 3} \right| + \left| {x - 5} \right| + \left| {x - 7} \right|\) đạt giá trị nhỏ nhất? 

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất:

\(\begin{array}{l}
+)\,|A| \ge A\\
+)\,|A| = | - A|\\
+)\,|A| \ge 0
\end{array}\) 

+) \(\left| x \right| + \left| y \right| \ge \left| {x + y} \right|\)

Dấu "=" xảy ra khi \(xy\ge 0\) 

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(\left| {x - 7} \right|=\left| {7 - x} \right|\)

Nên \(A = \left| {x - 3} \right| + \left| {x - 5} \right| + \left| {7 - x} \right|\) 

Lại có: \(\left| {x - 3} \right| + \left| {7- x} \right|\)\(\ge |x-3+7-x|=|4|=4\) (áp dụng bài 140 SBT trang 34: \(\left| x \right| + \left| y \right| \ge \left| {x + y} \right|)\)

Mà \(\left| {x - 5} \right| \ge 0\)

Nên \(A = \left| {x - 3} \right| + \left| {x - 5} \right| + \left| {7 - x} \right|\)\(\, \ge 0+4 = 4\)

Dấu ''='' xảy ra khi:

\(\left\{ \matrix{
x - 3 \ge 0 \hfill \cr 
x - 5 = 0 \hfill \cr 
7 - x \ge 0 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
x \ge 3 \hfill \cr 
x = 5 \hfill \cr 
x \le 7 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow x = 5\)

Vậy \( x = 5\) thì \(A\) đạt giá trị nhỏ nhất là \(4.\) 

Bài I.7

Với giá trị nào của \(x\) thì \(B = \left| {x - 1} \right| + \left| {x - 2} \right| + \left| {x - 3} \right| + \left| {x - 5} \right|\) đạt giá trị nhỏ nhất? 

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất:

\(\begin{array}{l}
|A| \ge A\\
|A| = | - A|\\
|A| \ge 0
\end{array}\) 

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(\left| {x - 3} \right|=\left| {3 - x} \right|\) và \(\left| {x - 5} \right|=\left| {5 - x} \right|\)

Suy ra:

\(\eqalign{
& B = \left| {x - 1} \right| + \left| {x - 2} \right| + \left| {3 - x} \right| + \left| {5 - x} \right| \cr 
& \Rightarrow B \ge x - 1 + x - 2 + 3 - x + 5 - x =5\cr} \) (vì \(|A| \ge A\))

Dấu ''='' xảy ra khi và chỉ khi

\(\left\{ \matrix{
x - 1 \ge 0 \hfill \cr 
x - 2 \ge 0 \hfill \cr 
3 - x \ge 0 \hfill \cr 
5 - x \ge 0 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
x \ge 1 \hfill \cr 
x \ge 2 \hfill \cr 
x \le 3 \hfill \cr 
x \le 5 \hfill \cr} \right.\)\(\, \Leftrightarrow 2 \le x \le 3.\)

Vậy \(2 ≤ x ≤ 3\) thì \(B\) đạt giá trị nhỏ nhất là \(5.\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.