Trả lời Luyện tập 3 trang 33 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2


Đề bài

Tính:

a) \(\left( { - 5,24} \right):1,31\)

b) \(\left( { - 4,625} \right):\left( { - 1,25} \right)\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Chia hai số khác dấu:

Bước 1: Bỏ dấu “-” trước số âm, giữ nguyên số còn lại.

Bước 2: Tính thương của hai số dương nhận được ở Bước 1.

Bước 3: Thêm dấu “-” trước kết quả nhận được ở Bước 2, ta có thương cần tìm.

b) Chia hai số âm:

Bước 1: Bỏ dấu “-” trước mỗi số.

Bước 2. Tính thương của hai số dương nhận được ở Bước 1 ta có thương cần tìm 

Lời giải chi tiết

a) \(\left( { - 5,24} \right):1,31 =  - \left( {5,24:1,31} \right)\)\( =  - \left( {524:131} \right) =  - 4\)

b) \(\left( { - 4,625} \right):\left( { - 1,25} \right) = 4,625:1,25\)\( = 4625:1250 = 3,7\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu