CHƯƠNG I. TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

Bình chọn:
4.3 trên 84 phiếu
Tập hợp

Lý thuyết Tập hợp Toán 6 KNTT với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

1. Tập hợp và phần tử của tập hợp
Luyện tập 1 trang 6 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Gọi B là tập hợp các bạn tổ trưởng trong lớp em. Em hãy nêu tên một bạn thuộc tập B và một bạn không thuộc tập B.

Xem lời giải

2. Mô tả tập hợp
Câu hỏi trang 7 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Khi mô tả tập hợp L các chữ cái trong từ NHATRANG bằng cách liệt kê các phần tử, bạn Nam viết: L = {N, H, A, T, R A, N, G}. Theo em, bạn Nam viết đúng hay sai?

Xem lời giải

Luyện tập 2 trang 7 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của chúng:

Xem lời giải

Luyện tập 3 trang 7 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Gọi M là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 10. a) Thay thế dấu "?" bằng dấu b) Mô tả tập hợp M bằng hai cách.

Xem lời giải

Bài 1.1 trang 7 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Cho hai tập hợp: A = {a;b;c;x;y} và B = {b;d;y;t;u;v}.

Xem lời giải

Bài 1.2 trang 7 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Cho tập hợp hợp U = {x thuộc N| x chia hết cho 3}. Trong các số 3, 5, 6, 0, 7 số nào thuộc và số nào không thuộc tập hợp U

Xem lời giải

Bài 1.3 trang 7 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Bằng cách liệt kê các phần tử, hãy viết các tập hợp sau: a) Tập hợp K các số tự nhiên nhỏ hơn 7; b) Tập hợp D tên các tháng (dương lịch) có 30 ngày; c) Tập hợp M các chữ cái tiếng Việt trong từ “ ĐIỆN BIÊN PHỦ”

Xem lời giải

Bài 1.4 trang 8 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng, hãy viết các tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 10.

Xem lời giải

Bài 1.5 trang 8 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Hệ Mặt Trời gồm có Mặt Trời ở trung tâm và 8 thiên thể quay quanh Mặt trời gọi là các hành tinh. Đó là Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương và Sao Hải vương Gọi S là tập các hành tinh của Hệ Mặt Trời. Hãy viết tập S bằng hai cách.

Xem lời giải

Các dạng toán về tập hợp

Các dạng toán về tập hợp

Xem chi tiết

Cách ghi số tự nhiên

Lý thuyết Cách ghi số tự nhiên Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

1. Hệ thập phân
Câu hỏi trang 9 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Từ ba chữ số 0, 1 và 2, viết các số tự nhiên có ba chữ số, mỗi chữ số chỉ viết một lần.

Xem lời giải

Hoạt động 1 trang 10 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong số 32 019, ta thấy: "Chữ số 2 nằm ở hàng nghìn và có giá trị bằng 2 x 1 000 = 2 000". Hãy phát biểu theo mẫu câu đó đối với các chữ số còn lại.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 10 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết số 32 019 thành tổng giá trị các chữ số của nó.

Xem lời giải

Luyện tập trang 10 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết số 34 604 thành tổng giá trị các chữ số của nó 

Xem lời giải

Vận dụng trang 10 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bác Hoa đi chợ, Bác chi mang ba loại tiền: loại (có mệnh giá) 1 nghìn (1 0000 đồng, loại 10 nghìn (10 000 đồng và loại 100 nghìn (100 000 đồng. Tổng số tiền bác phải trả là 492 nghìn đồng. Nếu mỗi loại tiền, bác mang theo không quá 9 tờ thì bác sẽ phải trả bao nhiêu tờ tiền mỗi loại, mà người bán không phải trả lại tiền thừa?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất