Trả lời Luyện tập 2 trang 7 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của chúng:

A = {x\( \in \)\(\mathbb{N}\)| x < 5}

B = {\(x \in {\mathbb{N}^*}\)| x < 5}

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liệt kê các phần tử của tập hợp, tức là viết các phần tử trong dấu ngoặc {} theo thứ tự tùy ý nhưng mỗi phần tử chỉ được viết một lần.

Lời giải chi tiết

Ta có:

A = {0; 1; 2; 3; 4}

B = {1; 2; 3; 4}


Bình chọn:
4.4 trên 11 phiếu

Hỏi bài