Bài tập ôn tập cuối năm phần số và đại số

Bình chọn:
4.1 trên 100 phiếu
Câu 1 trang 108 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Số tự nhiên n có sáu chữ số phân biệt, hai chữ số cạnh nhau luôn là hai số tự nhiên liên tiếp. Hãy tìm số n, biết rằng trong sáu chữ số của nó, chữ số 4 có giá trị bằng 4 000. Em tìm được mấy số như vậy?

Xem lời giải

Câu 2 trang 108 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hai bạn An và Bình mua một số sách. Khi trả tiền, Bình nhận thấy An đưa cho người bán hàng 2 tờ 100 nghìn đồng, 4 tờ 10 nghìn đồng và 6 tờ 1 nghìn đồng. Hãy biểu diễn số tiền sách (đơn vị nghìn đồng ) mà An đã trả dưới dạng tổng giá trị các chữ số của nó rồi so sánh với số tờ tiền mà An dùng để trả và nêu nhận xét.

Xem lời giải

Câu 3 trang 108 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính giá trị của các biểu thức sau rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố:

Xem lời giải

Câu 4 trang 108 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một phân xưởng có 30 công nhân. Dự kiến mỗi giờ công nhân làm được 100 sản phẩm. Khi đó phân xưởng sẽ hoàn thành một đơn hàng trong 24 giờ. Hãy viết biểu thức số biểu thị ( không cần tính giá trị biểu thức): a. Tổng số sản phẩm mà phân xưởng phải hoàn thành theo đơn hàng. b. Số sản phẩm mà mỗi công nhân phải làm để hoàn thành đơn hàng.

Xem lời giải

Câu 5 trang 108 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Khoảng 3 000 người tham gia một lễ kỉ niệm. Nếu họ xếp hàng 7, hàng 8, hàng 9 hay hàng 10 thì đều còn dư ra 6 người. Hỏi chính xác có bao nhiêu người tham gia?

Xem lời giải

Câu 6 trang 108 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính giá trị của biểu thức sau (tính hợp lí, nếu có thể):

Xem lời giải

Câu 7 trang 108 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính giá trị của các biểu thức sau (tính hợp lí nếu có thể):

Xem lời giải

Câu 8 trang 108 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm x biết:

Xem lời giải

Câu 9 trang 108 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bốn thửa ruộng thu hoạch được tất cả 10,5 tấn thóc. Số thóc thu hoạch ở ba thửa ruộng đầu lần lượt bằng 0,2; 15%; và 2/7 tổng số thóc thu được ở cả bốn thửa ruộng. Tính số thóc thu được ở thửa ruộng thứ tư.

Xem lời giải

Câu 10 trang 108 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một người bán một tấm vải. Ngày thứ nhất, người đó bán được 25% tấm vải và 15m; ngày thứ hai bán được 1/3 số vải còn lại sau ngày thứ nhất và còn lại 28m. Hỏi tấm vải đó dài bao nhiêu mét?

Xem lời giải