Bài 25. Phép cộng và phép trừ phân số

Bình chọn:
4.4 trên 163 phiếu
Phép cộng và phép trừ phân số

Lý thuyết Phép cộng và phép trừ phân số Toán 6 KNTT với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

1. Phép cộng hai phân số
Trả lời Hoạt động 1 trang 15 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

Em hãy nhắc lại quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu ( có tử và mẫu dương) rồi tính các tổng 8/11 + 3/11 và 9/12 + 11/12

Xem lời giải

Luyện tập 1 trang 16 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

Tính -7/12+5/12; -8/11+-19/11

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 16 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Để thực hiện phép cộng 5/7 + - 3/4, em hãy làm theo các bước sau: + Quy đồng mẫu hai phân số 5/7 + - 3/4 + Sử dụng quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu để tính tổng hai phân số sau khi đã quy đồng.

Xem lời giải

Luyện tập 2 trang 16 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

Tính -5/8 + - 7/20

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 16 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính các tổng 1/2+-1/2; 1/2 +1/-2. Em có nhận xét gì về các kết quả nhận được?

Xem lời giải

Luyện tập 3 trang 16 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm số đối của các số sau: 1/3 ;-1/3 và 4/-5

Xem lời giải

2. Tính chất của phép cộng phân số
Luyện tập 4 trang 17 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính một cách hợp lí:

Xem lời giải

3. Phép trừ hai phân số
Hoạt động 4 trang 17 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy nhắc lại quy tắc trừ hai phân số cùng mẫu (cả tử và mẫu đều dương) đã học rồi tính các hiệu sau:

Xem lời giải

Luyện tập 5 trang 18 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính: a) 3/5- -1/3 ; b) (- 3) - 2/7

Xem lời giải

Thử thách nhỏ trang 18 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thay dấu “?” bằng các phân số thích hợp để hoàn thiện sơ đồ dưới đây, biết số trong mỗi ô ở hàng trên bằng tổng của hai số kề nó trong hai ô ở hàng dưới

Xem lời giải

Bài 6.21 trang 18 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính:a) -1/13+ 9/13 b)

Xem lời giải

Bài 6.22 trang 18 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

. Tìm số đối của các phân số sau:

Xem lời giải

Bài 6.23 trang 18 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính:a) - 5/3 - (- 7)/3; b)..

Xem lời giải

Bài 6.24 trang 18 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính một cách hợp lí:

Xem lời giải

Bài 6.25 trang 18 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Chị Chi mới đi làm và nhận được tháng lương đầu tiên.

Xem lời giải

Bài 6.26 trang 18 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Mai tự nhẩm tính về thời gian biểu của mình trong một ngày thì thấy

Xem lời giải