Trả lời Luyện tập 5 trang 18 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tính

a) \(\dfrac{3}{5} - \dfrac{{ - 1}}{3}\)

b) \( - 3 - \dfrac{2}{7}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Quy đồng mẫu hai phân số.

- Lấy tử số của phân số thứ nhất trừ đi tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu.

Lời giải chi tiết

a) \(\dfrac{3}{5} - \dfrac{{ - 1}}{3}\)

\( = \dfrac{{3.3}}{{5.3}} - \dfrac{{ - 1.5}}{{3.5}}\)

\( = \dfrac{9}{{15}} - \dfrac{{ - 5}}{{15}} = \dfrac{{9 - \left( { - 5} \right)}}{{15}} = \dfrac{{14}}{{15}}\)

b) \( - 3 - \dfrac{2}{7}\)

\(\begin{array}{l} = \dfrac{{ - 3.7}}{{1.7}} - \dfrac{2}{7}\\ = \dfrac{{ - 21}}{7} - \dfrac{2}{7}\\ = \dfrac{{ - 21 - 2}}{7}\\ = \dfrac{{ - 23}}{7}\end{array}\)

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu