Trả lời Luyện tập 2 trang 16 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2


Đề bài

Tính \(\dfrac{{ - 5}}{8} + \dfrac{{ - 7}}{{20}}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Quy đồng mẫu hai phân số \(\dfrac{{ - 5}}{8}\) và \(\dfrac{{ - 7}}{{20}}\)

+ Cộng các tử số và giữ nguyên mẫu.

Lời giải chi tiết

BCNN(8,20) = 40

\(\dfrac{{ - 5}}{8} = \dfrac{{ - 5.5}}{{8.5}} = \dfrac{{ - 25}}{{40}}\) và \(\dfrac{{ - 7}}{{20}} = \dfrac{{ - 7.2}}{{20.2}} = \dfrac{{ - 14}}{{40}}\)

\(\dfrac{{ - 25}}{{40}} + \dfrac{{ - 14}}{{40}} = \dfrac{{ - 25 + \left( { - 14} \right)}}{{40}} = \dfrac{{ - 39}}{{40}}\)

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu