Trả lời Luyện tập 1 trang 16 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2


Đề bài

Tính:

\(\dfrac{{ - 7}}{{12}} + \dfrac{5}{{12}}\);   \(\dfrac{{ - 8}}{{11}} + \dfrac{{ - 19}}{{11}}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cộng các tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

Lời giải chi tiết

\(\dfrac{{ - 7}}{{12}} + \dfrac{5}{{12}} = \dfrac{{ - 7 + 5}}{{11}} = \dfrac{{ - 2}}{{11}}\);   

\(\dfrac{{ - 8}}{{11}} + \dfrac{{ - 19}}{{11}} = \dfrac{{ - 8 + \left( { - 19} \right)}}{{11}} = \dfrac{{ - 27}}{{11}}\)

Lời giải hay


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu