Bài 15. Quy tắc dấu ngoặc

Bình chọn:
4.2 trên 184 phiếu
Quy tắc dấu ngoặc

Lý thuyết Quy tắc dấu ngoặc Toán 6 KNTT với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Câu hỏi trang 67 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết tổng sau dưới dạng không có dấu ngoặc rồi tính giá trị của nó: (-23) – 15 - (-23) + 5 + (-10).

Xem lời giải

Hoạt động 1 trang 67 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính và so sánh kết quả của: a) 4 + (12 – 15) và 4 + 12 – 15; b) 4 - (12 - 15) và 4 - 12 + 15

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 67 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính và so sánh kết quả của 4 - (12 – 15) và 4 - 12 + 15. Hãy nhận xét về sự thay đổi dấu của các số hạng trong dấu ngoặc trước và sau khi bỏ dấu ngoặc.

Xem lời giải

Luyện tập 1 trang 68 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bỏ dấu ngoặc rồi tính các tổng sau: a) (-385 + 210) + (385 - 217); b) (72 - 1 956) - (-1956 + 28).

Xem lời giải

Luyện tập 2 trang 68 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính một cách hợp lí: a) 12 +13 + 14 - 15 - 16 - 17; b) (35-17) - (25 - 7 + 22).

Xem lời giải

Thử thách nhỏ trang 68 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho bảng 3 x 3 ô vuông như hình 3.17. a) Biết rằng tổng các số trong mỗi hàng, mỗi cột, mỗi đường chéo đều bằng 0. Tính tổng các số trong bảng đó. b) Hãy thay các chữ trong bảng bởi số thích hợp sao cho tổng các số trong mỗi hàng, mỗi cột, mỗi đường chéo đều bằng 0.

Xem lời giải

Bài 3.19 trang 68 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Bỏ dấu ngoặc và tính các tổng sau: a) -321 + (-29) - 142-(-72); b) 214-(-36) + (-305).

Xem lời giải

Bài 3.20 trang 68 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tính một cách hợp lí: a) 21 - 22 + 23 - 24; b) 125 - (115 - 99).

Xem lời giải

Bài 3.21 trang 68 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Bỏ dấu ngoặc rồi tính: a) (56 - 27) - (11 + 28 -16); b) 28 + (19 - 28) - (32 - 57).

Xem lời giải

Bài 3.22 trang 68 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tính một cách hợp lí: a) 232 - (581 + 132 - 331); b) [12 + (-57)) – [-57- (-12)].

Xem lời giải

Bài 3.23 trang 68 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tính giá trị của các biểu thức sau: a) (23 + x) - (56 – x) với x = 7; b) 25 – x - (29 + y - 8) với x = 13, y = 11.

Xem lời giải