Trả lời Luyện tập 1 trang 68 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Bỏ dấu ngoặc rồi tính các tổng sau:

a) (-385 + 210) + (385 - 217);

b) (72 - 1 956) - (-1956 + 28).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu " + " đằng trước, ta giữ nguyên dấu của các số hạng trong ngoặc

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu " - " đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu " + " đổi thành " - "  và dấu " - " đổi thành " + "

Lời giải chi tiết

a) (-385 + 210) + (385 - 217)

= -385 + 210 + 385 - 217

= (-385 + 385) + (210 – 217)

= 0 + (-7) = -7

b) (72 - 1 956) - (-1 956 + 28)

= 72 - 1 956 + 1956 - 28

= ( 1956 – 1956) + ( 72 – 28)

 = 0 + 44 = 44.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 15. Quy tắc dấu ngoặc


Hỏi bài