Bài 6. Lũy thừa với số mũ tự nhiên - Toán 6 Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.4 trên 231 phiếu
Lũy thừa với số mũ tự nhiên

Lý thuyết Lũy thừa với số mũ tự nhiên Toán 6 KNTT với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên
Hoạt động 1 trang 22 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bảng sau đây chỉ ra cách tính số hạt thóc ở một số ô trong bàn cờ trong bài toán mở đầu:

Xem lời giải

Luyện tập 1 trang 23 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hoàn thành bảng bình phương của các số tự nhiên từ 1 đến 10

Xem lời giải

Vận dụng trang 23 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1) Tính số hạt thóc có trong ô thứ 7 của bàn cờ nói trong bài toán mở đầu. 2) Hãy viết mỗi số tự nhiên sau thành tổng giá trị các chữ số của nó bằng cách dùng các luỹ thừa của 10 theo mẫu: 4 257 = 4 . 10^3 +2. 10^2 + 5.10 + 7.

Xem lời giải

2. Nhân và chia hai lũy thừa có cùng cơ số
Hoạt động 2 trang 23 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Viết kết quả phép nhân sau dưới dạng một luỹ thừa của 7: 7^2.7^3 = (7.7). (7.7.7) = ? b) Nêu nhận xét về mối liên hệ giữa các số mũ của 7 trong hai thừa số và tích tìm được ở câu a)

Xem lời giải

Luyện tập 2 trang 23 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết kết quả phép tính dưới dạng một luỹ thừa:

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 24 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Viết kết quả phép chia sau dưới dạng một luỹ thừa của 6 b) Nêu nhận xét về mối liên hệ giữa các số mũ của 6 trong số bị chia, số chia và thương tìm được ở câu a).

Xem lời giải

Luyệ tập 3 trang 24 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết kết quả các phép tính dưới dạng một luỹ thừa:

Xem lời giải

Bài 1.36 trang 24 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Viết các tích sau dưới dạng một luỹ thừa: a) 9.9.9.9.9; b) 10. 10. 10. 10. c) 5.5.5.25 d) a.a.a.a.a.a

Xem lời giải

Bài 1.37 trang 24 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Hoàn thành bằng sau vào vở

Xem lời giải

Bài 1.38trang 24 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tính: a) 2^5; b) 3^3; c) 5^2; d) 10^9.

Xem lời giải

Bài 1.39 trang 24 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Viết các số sau thành tổng giá trị các chữ số của nó bằng cách dùng các luỹ thừa của 10: 215; 902; 2020; 883 001.

Xem lời giải

Bài 1.40 trang 24 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tính 11^2, 111^2. Từ đó hãy dự đoán kết quả của 1 111^2.

Xem lời giải

Bài 1.41 trang 24 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Biết 2^10 = 1 024. Hãy tính 2^9 và 2^11.

Xem lời giải

Bài 1.42 trang 24 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tính: a) 5^7. 5^3; b) 5^8:5^4

Xem lời giải

Bài 1.43 trang 24 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

..Ta có: 1 + 3 + 5 = 9 = 3^2. Viết các tổng sau dưới dạng bình phương của một số tự nhiên a) 1 + 3 + 5 + 7; b) 1 + 3 + 5 + 7 + 9.

Xem lời giải

Bài 1.44 trang 24 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Trái Đất có khối lượng khoảng 60 .10^20 tấn. Mỗi giây Mặt Trời tiêu thụ 4. 10^6 tấn khí hydrogen. Hỏi Mặt Trời cần bao nhiêu giây để tiêu thụ một lượng khí hydrogen có khối lượng bằng khối lượng Trái Đất?

Xem lời giải

Bài 1.45 trang 24 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Mỗi giây cơ thể con người trung bình tạo ra khoảng 25. 10^5 tế bào hồng cầu. Hãy tính mỗi giờ có bao nhiêu tế bào hồng cầu đã được tạo ra?

Xem lời giải

Xem thêm