Bài tập cuối chương I

Bình chọn:
4.2 trên 103 phiếu
Lý thuyết bài tập cuối chương I

Lý thuyết bài tập cuối chương I

Xem chi tiết

Bài 1.54 trang 28 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Viết số tự nhiên a sau đây: Mười lăm tỉ hai trăm sáu mươi bảy triệu không trăm hai mươi mốt nghìn chín trăm linh tám. a) Số a có bao nhiêu chữ số? Viết tập hợp các chữ số của a; b) Số a có bao nhiêu triệu, chữ số hàng triệu là chữ số nào? c) Trong 4 có hai chữ số 1 nằm ở những hàng nào? Mỗi chữ số ấy có giá trị bằng bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 1.55 trang 28 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

a) Số 2 020 là số liền sau của số nào? Là số liền trước của số nào? b) Cho số tự nhiên a khác 0. Số liền trước của a là số nào? Số liền sau của a là số nào? c) Trong các số tự nhiên, số nào không có số liền sau? Số nào không có số liền trước?

Xem lời giải

Bài 1.56 trang 28 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Đặt tính chia tìm tích, thương và số dư (nếu có) a) 21 759 .1 862; b) 3 789 : 231; c) 9 848 : 345.

Xem lời giải

Bài 1.57 trang 28 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tính giá trị biểu thức 21. [(1 245 + 987): 2^3 - 15. 12] + 21.

Xem lời giải

Bài 1.58 trang 28 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Khối 6 có 320 học sinh đi tham quan. Nhà trường cần thuê ít nhất bao nhiêu xe ô tô 45 chỗ ngồi để đủ chỗ cho tất cả học sinh?

Xem lời giải

Bài 1.59 trang 28 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Một phòng chiếu phim có 18 hàng ghế, mỗi hàng có 18 ghế. Giá một vé xem phim là 50 000 đồng. a) Tối thứ Bảy, tất cả các vé đều được bán hết. Số tiền bán vé thu được là bao nhiêu? b) Tối thứ Sáu, số tiền bán vé thu được là 10 550 000 đồng. Hỏi có bao nhiêu vé không bán được? c) Chủ Nhật còn 41 vé không bán được. Hỏi số tiền bán vé thu được là bao nhiêu?

Xem lời giải