Bài 17. Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên

Bình chọn:
4.5 trên 172 phiếu
Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên

Lý thuyết Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên Toán 6 KNTT với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

1. Phép chia hết
Luyện tập 1 trang 73 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Thực hiện phép chia 135 : 9. Từ đó suy ra thương của các phép chia 135 : (-9) và (-135): (-9) 2. Tính: a) (-63): 9; b) (-24): (-8).

Xem lời giải

2. Ước và bội
Luyện tập 2 trang 74 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Tìm các ước của -9; b) Tìm các bội của 4 lớn hơn -20 và nhỏ hơn 20.

Xem lời giải

Tranh luận trang 74 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Có hai số nguyên a, b khác nhau nào mà a chia hết cho b và b chia hết cho a không? Bạn vuông:”Sao mà thế được!” Bạn tròn: “A ha, tớ vừa tìm thấy hai số như vậy đấy!...” Không biết tròn tìm được hai số nguyên nào nhỉ?

Xem lời giải

Bài 3.39 trang 74 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tính các thương: a) 297 :(-3);b) (-396): (-12);c) (-600): 15.

Xem lời giải

Bài 3.40 trang 74 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

a) Tìm các ước của mỗi số: 30; 42, -50; b) Tìm các ước chung của 30 và 42.

Xem lời giải

Bài 3.41 trang 74 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê phần tử

Xem lời giải

Bài 3.42 trang 74 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tìm hai ước của 15 có tổng bằng -4.

Xem lời giải

Bài 3.43 trang 74 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Giải thích tại sao: Nếu hai số cùng chia hết cho -3 thì tổng và hiệu của hai số đó cũng chia hết cho -3. Hãy thử phát biểu một kết luận tổng quát.

Xem lời giải