Trả lời Luyện tập 2 trang 74 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

a) Tìm các ước của -9;

b) Tìm các bội của 4 lớn hơn -20 và nhỏ hơn 20.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Khi a \( \vdots \) b (\(a,b \in \mathbb{Z},\,\,b \ne 0\)), ta còn gọi a là một bội của b và b là một ước của a.

Lời giải chi tiết

a) Các ước của -9 là: -9; -3; -1; 1; 3; 9

b) Các bội của 4 lớn hơn -20 và nhỏ hơn 20 là: -16; -12; -8; -4; 0; 4; 8; 12; 16.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu