Luyện tập chung trang 57

Bình chọn:
4.3 trên 138 phiếu
Bài 8.19 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho bốn điểm phân biệt A,B,C và D, trong đó không có điểm nào thẳng hàng. a) Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai trong bốn điểm đã cho? Kể tên các đường thẳng đó. b) Có bao nhiêu tia với gốc là một trong bốn điểm đã cho và đi qua một trong 3 điểm còn lại? Đó là những tia nào? c) Có bao nhiêu đoạn thẳng có hai mút là hai trong bốn điểm đã cho? Đó là những đoạn thẳng nào?

Xem lời giải

Bài 8.20 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho ba điểm A, B, C cùng nằm trên đường thẳng d...

Xem lời giải

Bài 8.21 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho điểm M trên tia Om sao cho OM = 5 cm...

Xem lời giải

Bài 8.22 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho hai điểm phân biệt A và B cùng nằm trên tia Ox sao cho OA = 4 cm, OB = 6 cm. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính độ dài đoạn thẳng OM.

Xem lời giải

Bài 8.23 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong hình vẽ dưới đây, em hãy liệt kê tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng

Xem lời giải

Bài 8.24 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy vẽ 7 điểm trên một tờ giấy trắng

Xem lời giải