CHƯƠNG II. TÍNH CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

Bình chọn:
4 trên 65 phiếu
Quan hệ chia hết và tính chất

Lý thuyết Quan hệ chia hết và tính chất Toán 6 KNTT với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

1. Quan hệ chia hết
Câu hỏi 1 trang 30 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm kí hiệu thích hợp thay cho dấu “?”.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 30 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bạn vuông hay tròn đúng nhỉ:

Xem lời giải

Hoạt động 1 trang 31 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lần lượt chia 12 cho các số từ 1 đến 12, em hãy viết tập hợp tất cả các ước của 12.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 31 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bằng cách nhân 8 với 0, 1, 2,... em hãy viết các bội của 8 nhỏ hơn 80.

Xem lời giải

Luyện tập 1 trang 31 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Hãy tìm tất cả các ước của 20; b) Hãy tìm tất cả các bội nhỏ hơn 50 của 4.

Xem lời giải

Thử thách nhỏ trang 31 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy tìm ba ước khác nhau của 12 sao cho tổng của chúng bằng 12.

Xem lời giải

2. Tính chất chia hết của một tổng
Hoạt động 3 trang 31 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết hai số chia hết cho 5. Tổng của chúng có chia hết cho 5 không?

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 31 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết ba số chia hết cho 7. Tổng của chúng có chia hết cho 7 không?

Xem lời giải

Luyện tập 2 trang 31 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Không thực hiện phép tính, hãy cho biết: a) 24 + 48 có chia hết cho 4 không? Vì sao? b) 48 + 12 – 36 có chia hết cho 6 không? Vì sao?

Xem lời giải

Vận dụng 1 trang 31 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy tìm x thuộc tập {1; 14; 16; 22; 28}, biết tổng 21 + x chia hết cho 7.

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 31 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy viết hai số, trong đó một số chia hết cho 5 và số còn lại không chia hết cho 5. Tổng của chúng có chia hết cho 5 không?

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 31 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy viết ba số, trong đó hai số chia hết cho 4 và số còn lại không chia hết cho 4. Tổng của chúng có chia hết cho 4 không?

Xem lời giải

Luyện tập 3 trang 32 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Không thực hiện phép tính, hãy cho biết: a) 20 + 81 có chia hết cho 5 không? Vì sao? b) 34 + 28 – 12 có chia hết cho 4 không? Vì sao?

Xem lời giải

Vận dụng 2 trang 32 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm x thuộc tập (5; 25; 39; 54} sao cho tổng 20 + 45 + x không chia hết cho 5.

Xem lời giải

Bài 2.1 trang 33 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Hãy tìm các ước của mỗi số sau: 30; 35; 17.

Xem lời giải

Bài 2.2 trang 33 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Trong các số sau, số nào là bội của 4? 16; 24; 35.

Xem lời giải

Bài 2.3 trang 33 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tìm các số tự nhiên x, y sao cho

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất