Trả lời Luyện tập 2 trang 31 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Không thực hiện phép tính, hãy cho biết:

a) 24 + 48 có chia hết cho 4 không? Vì sao?

b) 48 + 12 – 36 có chia hết cho 6 không? Vì sao?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu tất cả các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó.

• Nếu a\( \vdots \)m và b\( \vdots \)m thì (a + b) \( \vdots \)m.

• Nếu a\( \vdots \)m, b\( \vdots \)m và c\( \vdots \)m thì (a + b + c) \( \vdots \)m.

Lời giải chi tiết

a) 24 + 48\( \vdots \) 4 vì 24\( \vdots \) 4 và 48 \( \vdots \) 4

b) 48 + 12 - 36 \( \vdots \) 6 vì 48 c\( \vdots \) 6; 12 \( \vdots \) 6 và 36 \( \vdots \) 6


Bình chọn:
4.5 trên 10 phiếu